אני הייתי כלי אמנותו של הקב"ה

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

 

"התורה אומרת אני הייתי כלי אמנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו לדעת היאך הוא עושה חדרים היאך הוא עושה פשפשין כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם והתורה אומרת 'בראשית ברא אלקים' ואין 'ראשית' אלא תורה היאך מה דאת אמר 'ה' קנני ראשית דרכו'".   (ב"ר א' א')

 אבני הבנין של כל העולמות מאצילות ועד עשייה הן הן אותיות התורה, והיא שאמרו חכמים (ברכות נ"ה ע"ב) "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו שמים וארץ" ובאותיות אלה עשה את המשכן לה' כדמות עולם קטן עי"ש.

 והוא שאמרו עוד (אבות פ"ה מ"א) "בעשרה מאמרות נברא העולם" וכו' מאמרות שבתורה תיבותיה ואותיותיה על ידם ובהם נבראו שמים וארץ ומה שביניהם.

 ועוד אמרו בתנחומא בתחילת פרשה זו "בראשית ברא אלקים, זה שאמר הכתוב ה' בחכמה יסד ארץ כשברא הקב"ה את עולמו נתייעץ בתורה וברא את העולם". ועוד אמרו שם "כיצד, כתוב בה ולא תחללו את שם קדשי אם אתה עושה חי"ת ה"א אתה מחריב את העולם. כל הנשמה תהלל י-ה אם אתה עושה ה"א חי"ת אתה מחריב את העולם. וכן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד אם אתה עושה דל"ת רי"ש אתה מחריב את העולם. כי לא תשתחוה לאל אחר אם אתה עושה רי"ש דלת תחריב את העולם. כחשו בה' אם אתה עושה בי"ת כ"ף תחריב את העולם. אין קדוש כה' אם אתה עושה כ"ף בי"ת תחריב את העולם. אם אות אחת כך כ"ש התיבה כולה". כל העולם נברא ע"י אותיות התורה, וזו חשיבותה של כל אות ואות. בשינוי אות אתה מפסיד את כל העולם כולו!

 וזה הנראה ביאור מה שאמרו (ב"ר וירא מ"ט) דבכל יום הקב"ה מחדש חידוש בתורה ואברהם אבינו השיג חידוש זה ברוח קדשו, וצ"ב בסוד הדברים. ונראה דכשם שהקב"ה הסתכל בתורתו וברא עולמו, חידוש הבריאה שבכל יום ויום כמ"ש "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" הוא ע"י חידוש בתורה, והתורה החדשה שהקב"ה מחדש בכל יום היא המשפיעה חידוש המאורות וכל הבריאה כולה.

 אך נראה דאין זה אלא עד מתן תורה, ולאחר שניתנה תורה לישראל עמלי התורה ולומדיה הן הם בוני עולם בתורה שבפיהם. תלמידי חכמים העוסקים בתורה ומחדשים בה הם המחדשים בכל יום תמיד מעשה בראשית, והוא שאמרו חכמים "ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך" העוסקים בתורה עוסקים בבנינו של עולם, והם המקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כונת הדברים, בריאת העולם היתה בעשרה מאמרות שאמר הקב"ה טרם היה מי שעסק בתורה, ולאחר שניתנה תורה לישראל, העולם מתקיים ומתחדש ע"י הצדיקים העוסקים בתורה.

 ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד מרנן בעל ה"דגל" בשם זקנו הבעש"ט והגר"ח מוולוזין זי"ע:

 "אבל אם היה העולם ח"ו פנוי לגמרי אפילו רגע אחד ממש מעסק והתבוננות עם סגולה בתורה הקדושה תיכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונבטלים ממציאות לגמרי ח"ו, ואף איש אחד מישראל לבד רב כחו ובידו להעמיד את כל העולמות ע"י עסקו בתוה"ק לשמה וכו'".

 (נפש החיים שע"ד פכ"ה)

 "יש בזה רמז נפלא מה שחנני השי"ת ברחמיו וברוב חסדיו כי ידוע שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית וכבר בארתי כי כמו שהתחלת הבריאה היתה ע"י התורה כך התחדשות הבריאה של מעשי בראשית ע"י התחדשות התורה שישראל מחדשין בכל יום חדושי תורה וכו'". (דגל מחנה אפרים פרשת בא)

 והן הן הדברים, התורה המתחדשת בפום רבנן ותלמידיהם עמלי התורה בקדושה ובטהרה היא שעל ידה הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית.

ב

 ובדברי חז"ל מצינו טעמים שונים למה נברא העולם ב'בית' וכדכתיב "בראשית ברא", וטעמים אלה מתחלקים לשלש דרכים יסודיים. א' משום הרמז שיש באות ב' בהיותו "ריש תיבה". ב' משום המספר שנרמז בב' דהיינו מספר שתים. ג' משום צורת האות.

 א.   הנה אמרו חז"ל (ילקו"ש בראשית א' א') "א"ר עקיבא אלו עשרים ושניים אותיות שבהן ניתנה כל התורה כולה והן חקוקים בעט שלהבת על כתר נורא של הקב"ה ובשעה שבקש לבראות את העולם ירדו ועמדו לפני הקב"ה זה אומר לפניו בי תברא את העולם וזה אומר לפניו בי תברא את העולם. בתחילה נכנס תי"ו לפניו ואמר לפניו רבש"ע רצונך שתברא בי את העולם שבי אתה עתיד ליתן תורה לישראל ע"י משה שנאמר תורה צוה לנו משה. השיב הקב"ה ואמר לאו מפני שאני עתיד לעשות בך רושם על מצחות אנשים שנא' והתוית תי"ו. מיד יצא מלפניו בפחי נפש. ואח"כ נכנס שי"ן וכן כל אות ואות ואחרי כולן נכנס בי"ת ואמר לפניו רבש"ע רצונך שתברא בי את העולם שבי אומרים בכל יום ברוך ה' לעולם אמן ואמן. השיב הקב"ה ברוך הבא בשם ה' מיד קבלו הקב"ה וברא בו את העולם בבי"ת שנא' בראשית ברא".

 ונראה ביאור הדברים, דהלא תכלית בריאת העולם למען יתגדל ויתקדש שמיה רבה, ומקרא מלא דבר הכתוב "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו גם עשיתיו" (ישעיהו מ"ג ז'), עם ישראל לא נברא אלא כדי להודות ולהלל לשמו הגדול כמ"ש "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" (ישעיהו מ"ג כ"א), (ועיין מה שנתבאר בזה לקמן במאמר "תהלתי יספרו" פרשת וילך), ומשו"כ נברא העולם ב"בית" על שם הפסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן".

 ועוד אמרו בירושלמי (חגיגה י' ע"א) דהעולם נברא בב' על שם ברכה ולא באלף על שם ארורה, הברכה ממדת הרחמים היא ובמדת הדין ראה הקב"ה שאין העולם מתקיים ומשו"כ שיתף בה את מדת הרחמים והוא הנרמז באות ב' שהיא לברכה ולא לקללה.

 רמזים אלה הם באות ב' הרומז לברכה כמבואר.

 ב.   ובמדרש רבה א' י' אמרו שהעולם נברא בב' רמז לשתי עולמות העולם הזה והעולם הבא, ונראה בזה, דכבר תמהו רבים וטובים למה אין מקור מפורש בתורה לעולם הבא והשכר הצפון בו לעתיד לבא, ואנחנו לא נדע סוד ה' ליראיו, אך משום שהאמונה בעולם הבא שהוא עולם הגמול הנצחי היא יסוד היסודות באמונת ישראל רמזו הקב"ה באות הראשונה בתורה ובה ברא העולמות הזה והבא, "בראשית ברא".

 ובמדרש אותיות דרבי עקיבא מצינו עוד רמזים באות ב' עפ"י משמעות זה, דהיינו רמז ששתי פעמים יחרב העולם, בימי המבול ובסוף ששת אלפים וצ"ג שנים (ועיין לקמן בפרשת ואתחנן במאמר "תקט"ו תפילות"). רמז לבית המקדש שעתיד להיחרב פעמים, ועי"ש עוד.

 ברמזים אלה משמש אות ב' כרמז לשתי דברים כמבואר.

 ג.    ועוד מצינו בירושלמי חגיגה י' ע"א שהעולם נברא בב' משום צורתו וז"ל "ר' יונה בשם ר' לוי בבי"ת נברא העולם... אומרים לבי"ת מי בראך והוא מראה להן בנקודה ואומר זה שלמעלה, ומה שמו והוא מראה להם בנקודה שלאחריו ואומר ה' שמו אדון שמו". וכונת הדברים התג העליון של הב' מצביע כלפי מעלה ומכריז זה שלמעלה הוא זה שברא את העולם. וקוצו הימני שברגל הב' מצביע על הא' שלפניו ומכריז אדון העולם הוא זה שבראו.

 ברמז זה צורת האות היא הסיבה שבב' נברא העולם, ובאמת הפליגו חכמים בחכמה עליונה ועצומה שצפן הקב"ה בצורת האותיות לא רק בתורת הסוד אלא אף בנגלות התורה, ועיין בפירוש הרא"ש נדרים ל"ח ע"א "הבנה וחריפות... כי כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורת האותיות", והדברים מופלאים.

 אלה הן מקצת דברי חכמים וחידותם על אותיות הבריאה ואידך פירושא, זיל גמור.

תגיות: