גדרי המצוות: טעם ותכלית, מהות והגדרה. (תשע"ז)

מרן הגאב"ד שליט"א