תפילות אבות תקנום

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז)

אין עמידה אלא תפילה מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית... תפילות אבות תקנום    (ברכות כ"ו ע"ב).

 דורשי רשימות דרשו, בשמו של כל אחד מן האבות נרמזת תפילתו המיוחדת, באות השניה של שמותיהם. ב' דאברהם רמז היא לתפלת הבקר, צ' דיצחק רמז היא לתפלת הצהריים, ואות ע' דיעקב כנגד תפילת ערבית עומדת.

 וברור הדבר אפוא, דלא באקראי תיקנו כל אחד מן האבות תפילתו המיוחדת לו והיה זהיר בה ביותר (וכמ"ש המהרש"א בברכות כ"ו ע"ב דאף דכל אחד מן האבות התפלל כל שלש התפילות היה זהיר במיוחד בתפילה שתיקן הוא), אלא דקשר פנימי ומהותי יש לו, וזיקה מיוחדת לתפילה מסויימת זו שתיקן.

 ונראה בזה, הנה הכתוב אומר "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" (תהלים צ"ב) תפילת השחר ממדת החסד היא, והיא מדתו של אברהם אבינו, וכמ"ש "תתן חסד לאברהם", ועיין עוד בכתובות (ח' ע"ב) דבריתו של אברהם גמילות חסדים היא מדתו של א"א שנטע אשל ליתן לאורחיו אכסניא לאכילה שתיה ולינה עי"ש ברש"י. בדין הוא שיטול שכרו ויתקן תפילת השחר להגיד בבקר חסדיו של בעל החסד והרחמים.

 תפילת המנחה ממדת הדין נובעת וכמ"ש בזוה"ק יתרו (פ"ח ע"ב) "תא חזי, דכל שתא יומא דשבתא כד מטא שעתא דצלותא דמנחה דינא תקיפא שלטא וכל דינין מתערין". יצחק אבינו שליט היה במדת הדין וזה בחינתו פחד יצחק, וכן כתב המהרש"א (יבמות ס"ד ע"א) "שהיתה מדתו מדת הדין דמ"ש פחד יצחק... כידוע לחכמים". על כן בא יצחק ותיקן תפילת המנחה.

 ותפילת הלילה תפילתו של יעקב היא, דכבר אמרתי פעמים רבות דלילה רמז לגלות הוא בכל מקום, וכל עבודתו של יעקב אבינו בחיר האבות היתה לתקן לבני ישראל שם ושארית באורך הגלות שלא יאבד זכרם, ויעמדו בתמותם בגלות המר והנמהר, ןבזוה"ק (פרשת תולדות) כתב דיעקב הנחיל לבני ישראל לדורותיהם את הברכות שנתברך ובזכות ברכות אלה נגאלו ישראל ועתידין להגאל מכל גלויותיהם. (עיין בזה באריכות בפתיחה לחומש בראשית ובפרשת תולדות מאמר "ויעקבני זה פעמיים").

 ראה נא מה שכתב הכהן הגדול מאחיו במשך חכמה פרשת ויגש (מ"ו ב') "הנה אצל אברהם ויצחק לא מצאנו זה רק ביעקב... היינו מפני שהיה מוכן לצאת לחו"ל לגור, לכן בא אליו התגלות אלקות בלילה. להראות שאף בלילה בחשכת הגלות שורה שכינה בישראל, כמו שאמרו גלו לבבל שכינה עמהם. וזה אברהם תקן תפילת שחרית ויצחק מנחה ויעקב ערבית והן איברים ופדרים שהן קריבין בין ביום בין בלילה... ולזה אמר יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב שבזמן שהם בצרה ובחשכת הלילה ישגבך אלקי יעקב שנגלה אליו בלילה ודו"ק".

 שלשת האבות כבשו לנו דרך ומסילה בסולם העולה בית אל, ובדרך המובילה אל קץ הימין כל אחד לפי מדתו ובחינתו "אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם"

תגיות: