אין צו אלא לשון זירוז

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

"צו את אהרן אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס" (רש"י ו' ב').

 וכבר נתקשו חכמי לב ונלאו למצוא פתח, הלא הכהנים הם שנצטוו בציווי זה, והם אשר זירזם הכתוב, אך חסרון הכיס, של מביאי הקרבנות הוא ולא של הכהנים, ומה ענין חסרון כיס דבעלים לזירוז דכהנים.

 והנראה בזה דהלא אהרן הכהן היה עמוד העולם באהבת הבריות, ועליו העידו חז"ל "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א' י"ב), אין ספק שממון חבירו היה חביב עליו כשלו, הלא כן צוונו חז"ל (אבות ב' י"ב, אבות דר' נתן י"ז א) "יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך", וגם זה ברור שבניו תלמידיו הלכו לאורו, ובפרט בענין זה שבו כולנו נצטוינו ע"י הלל הזקן להיות תלמידיו "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

 חסרון הכיס של עמך בית ישראל בנפשם של הכהנים הוא, הן הם אשר צריכים זירוז בעבודת הקרבנות שיש בה חסרון למביאיהם.

@     @     @

 ובדרך דרוש נראה לפרש דברי חכמים וחידותם.

 הנה מצינו שני טעמים בקרבנות (עיין לעיל "פתיחה לספר ויקרא"), הרמב"ם במורה נבוכים כתב דענין הקרבנות לשרש מלבותיהם של ישראל את עבודת האלילים ולכוננם בדעת תורה ובהשקפת האמת, והרמב"ן כתב דענין הקרבנות לכפר עון ולעורר רחמי שמים על כלל ישראל, מלבד סודות רמים ונשגבים שיש בתורה זו. וכבר הבאנו שם את מה שהכריע הכהן הגדול מאחיו במשך חכמה לומר "אלו ואלו דברי אלקים חיים", לפני הקמת המשכן היה כל ענין הקרבנות לעקור עבודה זרה מלב ישראל, אך לאחר הקמת משכן ה' וכלי הקודש שבו, אין הקרבנות אלא לכפר עון להשפיע רחמי ה' ולתקן עולמות עי"ש.

 ושני ענינים אלה אפשר להשיג גם על ידי תלמוד תורה ודביקות בה, הלא התורה מקדשת ומטהרת את לומדיה ומיישרת דעת האדם, וכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת (מנחות ק"י ע"א). ע"י עסק התורה הרי בידינו להשיג את שתי התועליות שבתורת הקרבנות, זו של הרמב"ם וגם זו של הרמב"ן.

 הכהנים הקדושים שבט לוי, הן הם מנהיגי העם מורי הדרך ומרביצי התורה, ובא הכתוב לזרזן על "תורת העולה", ללמד את בני ישראל תורת העולה והחטאת וכל הקרבנות, כדי ליישר עקמומיות שבלב לקרבן אל אביהם שבשמים, ואף שבכך ימנע מהם להביא קרבנות ויגרם חסרון כיס לכהנים באין להם בשר הקודש לאכילה ועורות הקדשים לכסות, כי זה חובתם בעולמם, "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו".

 וזה שאמרו חז"ל "אין צו אלא לשון זירוז מיד (היינו הקרבנות שנהגו מיד במדבר לפני הקמת המשכן) להוציא מחשבת עבודה זרה מלבן, ולדורות (לכפר עון בקרבנות שבמקדש), כי יותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס.