כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז') ט"ו אב תשנ"ג רב שלומים למע"כ ידי"נ איש חי רב פעלים לתורה ולחסד הרב...

להמשך

שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה' וכו' ולא יראו פני ריקם איש כמתנת ידו כברכת ה'  אלקיך אשר נתן לך (דברים ט"ז ט"ז) שתי מצוות נצטוינו בענין הראיה בשלש רגלים, מצות עשה לראות את פני ה' ולהראות בפניו, ומצות לא  תעשה שלא לראות פניו ריקם אלא להביא עולת ראיה ולהקריב...

להמשך

הענק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלקיך תתן לו (ט"ו י"ד). הנה בעיקר דין הענקה יש לדון האם הוא בגדר חיוב ממוני והיינו שהטילה התורה על האדון לשלם תשלום נוסף לעבד חלף עבודתו או שמא אינו אלא מצוה בעלמא והוא מעין צדקה לעבד. ומצינו להסמ"ע בסי' פ"ו סק"ב שנק...

להמשך

"אחרי ה' אלקיכם תלכו" (י"ג ה') "מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה'' אלקיך אש אוכלה הוא אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים" (סוטה י"ד ע"א)...

להמשך

בענין לשם יחוד והנני מוכן ומזומן   "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך" (דברים ז' י"ב). "והיה עקב תשמעון - אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון" (רש"י שם). במה ששאל למנהגי בענין אמירת הנני מוכן...

להמשך

"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" “Behold, I place before you today blessing and curse.” The commentaries note...

MORE

There are two similar teachings of our Sages, which at first glance appear to convey the same message. Yet on closer inspection, we see that each one has its own unique and vital significance. The first teaching is based on a possuk in this week’s parsha, אחרי ה' אלוקיכ...

MORE

ונשמרתם מאד לנפשותיכם (דברים ד' ט"ו). "לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואת"ל עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו" (שבת ל"ב ע"א, תענית כ' ע"ב). א באיסור ליכנס לסכנה...

MORE

בענין לשם יחוד והנני מוכן ומזומן   "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך" (דברים ז' י"ב). "והיה עקב תשמעון - אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון" (רש"י שם). במה ששאל למנהגי בענין אמירת הנני מוכן...

MORE

השיעורים השבוע מוקדשים

לרפואת

הנערה הדסה בת מרים שתחי' 

הזקוקה לרחמי שמים מרובים

הציבור נקרא להתפלל לרפואתה בתושח"י

מאגר השיעורים

מילי דאגדתא

להלכה ולמעשה

אודות

אתר זה הוקם ע"י משפחת לזניק ממקורבי מרן הרב שליט"א, במטרה להפיץ את תורת רבינו הגדול לרבבות תלמידיו בכל אתר ואתר, המאגר התורני שלפנינו כולל מאות שיעורים שנמסרו ע"י מרן במשך עשרות שנים וכן תשובות הלכתיות שיחות ודברי אגדה שנשמעו מפיו במהלך השנים ומוגשים בכל סוגי הפורמטים: טקסט וידאו ואודיו. האתר בבעלות פרטית ואינו שייך למוסדות דרכי תורה.

שיעורי הרב