ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים (ל"ד י'). "כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד שנאמר ובבא...

להמשך

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) הנה בתרומות פ"ח מ"א תנן "היה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה ר' אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב ע"ג המזבח פסולין ור' יהושע מכשיר". ובפסחים ע"ב ע"ב וכן בקידושין ס"ו ע"ב מבואר דמפסוק זה למד ר' יהושע הכשירו "וברך ה'...

להמשך

דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה   הנה יש לעיין באדם כשהוא ישן האם נחשב לבר חיובא במצוות, והאם יקבל שכר על מצוה שקיים בשנתו. ולחילופין מי שעבר עבירה בשנתו האם יענש. וידוע...

להמשך

(שיחה למחנכים ומרביצי תורה) "א"ר יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמדו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית" (סנהדרין צ"א ע"ב). "ר"ל שאינו לומד עם התלמיד כמו ר' פרידא שהיה למד עם תלמידו א...

להמשך

  דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה   הנה יש לעיין באדם כשהוא ישן האם נחשב לבר חיובא במצוות, והאם יקבל שכר על מצוה שקיים בשנתו. ולחילופין מי שעבר עבירה בשנתו האם יענש. וידוע מה שחידש הגרש"...

MORE

When the Beis HaMikdash stood, Sukkos was celebrated with the Simchas Beis HaShoe’va, “Festival of Water Drawing,” which took place each day of Chol HaMoed in the Beis HaMikdash.  In memory of these joyous festivities, it is customary in many communities today to...

MORE

R’ Itzele  Peterberger and the Alter of Slobodka, two illustrious students of Rav Yisrael Salanter, once discussed the custom to read Koheles during Chag HaSukkos.  The morbid and fatalistic tone of Ko...

MORE

השיעורים השבוע מוקדשים

לרפואת

הנערה הדסה בת מרים שתחי' 

הזקוקה לרחמי שמים מרובים

הציבור נקרא להתפלל לרפואתה בתושח"י

מאגר השיעורים

מילי דאגדתא

להלכה ולמעשה

אודות

אתר זה הוקם ע"י משפחת לזניק ממקורבי מרן הרב שליט"א, במטרה להפיץ את תורת רבינו הגדול לרבבות תלמידיו בכל אתר ואתר, המאגר התורני שלפנינו כולל מאות שיעורים שנמסרו ע"י מרן במשך עשרות שנים וכן תשובות הלכתיות שיחות ודברי אגדה שנשמעו מפיו במהלך השנים ומוגשים בכל סוגי הפורמטים: טקסט וידאו ואודיו. האתר בבעלות פרטית ואינו שייך למוסדות דרכי תורה.

שיעורי הרב