שו"ת בענייני תפילה בזמן התפשטות מגפה

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

הנה לדאבון לב בעקבות התפשטות מגפת הקורונה נסגרו אלפי בתי כנסיות בארץ ישראל וברחבי העולם היהודי, רבבות אלפי ישראל מתפללים בביתם ביחידות ובלב נשבר על שנבצר מהם להשתתף בתפילת רבים ולומר קדיש וקדושה. בארץ ישראל התירו הרשויות להתפלל בעשרה בשטח פתוח תוך הקפדה שיהיה הפרדה ראויה בין איש לרעהו, אולם בהרבה מהמניינים אין זהירים בהרחקה…

דברי נהי והספד (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א ככלות השבעה)

מרן הרב אשר וייס

"משם רעה אבן ישראל" (מ"ט כ"ד). "לשון נוטריקון אב ובן, אבהן ובנין" (רש"י שם). זכה יעקב אבינו מה שלא זכו אברהם ויצחק, ומטתו שלימה, וכל בניך למודי ה' י"ב שבטי י-ה כולם אהובים כולם ברורים, כולם קדושים כולם טהורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. ואף שאין אנו עוסקין בנסתרות, והדברים מכבשונו של עולם, י"ל…