דברי נהי והספד (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א ככלות השבעה)

מרן הרב אשר וייס

"משם רעה אבן ישראל" (מ"ט כ"ד). "לשון נוטריקון אב ובן, אבהן ובנין" (רש"י שם). זכה יעקב אבינו מה שלא זכו אברהם ויצחק, ומטתו שלימה, וכל בניך למודי ה' י"ב שבטי י-ה כולם אהובים כולם ברורים, כולם קדושים כולם טהורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. ואף שאין אנו עוסקין בנסתרות, והדברים מכבשונו של עולם, י"ל…

דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס

דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א במשא הלויה ביום רביעי ז"ך כסליו) בחנוכה אין אומרים דברי הספד, אבל לחכם בפניו נפסק בשולחן ערוך (סי' תר"ע ס"ג) שמותר לומר דברי הספד, דברי חיזוק, ודברי פרידה. ואבינו מורינו עטרת ראשינו הלא היה גאון, היה חכם מובהק, חכימא…