דברי נהי והספד (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א ככלות השבעה)

מרן הרב אשר וייס

"משם רעה אבן ישראל" (מ"ט כ"ד). "לשון נוטריקון אב ובן, אבהן ובנין" (רש"י שם). זכה יעקב אבינו מה שלא זכו אברהם ויצחק, ומטתו שלימה, וכל בניך למודי ה' י"ב שבטי י-ה כולם אהובים כולם ברורים, כולם קדושים כולם טהורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. ואף שאין אנו עוסקין בנסתרות, והדברים מכבשונו של עולם, י"ל…

דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס

דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א במשא הלויה ביום רביעי ז"ך כסליו) בחנוכה אין אומרים דברי הספד, אבל לחכם בפניו נפסק בשולחן ערוך (סי' תר"ע ס"ג) שמותר לומר דברי הספד, דברי חיזוק, ודברי פרידה. ואבינו מורינו עטרת ראשינו הלא היה גאון, היה חכם מובהק, חכימא…

First Annual Doctors Conference Hilton JFK Kislev 5775

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

Physician Safety and Clinical Dangers, Jeopardizing One's Life to Save Others  The Halachos of Saving Lives Priority in Life Saving חקרי הלכות בעניני הצלת נפשות בענין אין דוחין נפש מפני נפש ובאיזה מדה צריך להסתכן כדי להציל את חבירו א המסתכן כדי להציל את חבירו שאלה זו אם יש חיוב על האדם להסתכן כדי להציל…

דברי התעררות מאת מרן הגאב"ד בעקבות הטבח בהר נוף

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

נטפי דמעה וטללי נחמה על שבר בת עמי (דברים שנשא מרן רבינו שליט"א בבית המדרש להוראה) "והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני" (יחזקאל כ"א י"ב). א הן היום קדרו השמים…