שתהיו עמלים בתורה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מתקרבים אנו לחג השבועות יום קבלת התורה. חג השבועות על שום מה, על שום שבע שבתות תמימות שכל כולן הכנה לקבלת התורה. הזהו"ק בפרשת אמור, מבאר ששבעת השבועות שבין פסח לעצרת הם כנגד שבעה נקיים של זבה. כשם שהזבה צריכה לספור שבעה נקיים כדי לעלות מטומאה לטהרה, כך נדרשים אנו לשבעה שבועות של הכנה בעבודת…

בעניני גירות (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלקיך אלקי באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך" (רות א' ט"ז – י"ז). "אמר רבי אלעזר מאי קראה דכתיב ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר…

חג השבועות – עירוב תבשילין

מרן הרב אשר וייס

"יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותיר הותיר לשבת, ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבת" (משנה ביצה ט"ו ע"ב). "מנה"מ אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחו. מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה…

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

מרן הרב אשר וייס

הן למדנו כל דיני גירות ממעמד הר סיני וקבלת התורה, וכמבואר במסכת יבמות (מ"ו ע"א) דלא ידענו דגירות תלויה במילה וטבילה אלא מאבותינו ואמהותינו שמלו וטבלו לפני קבלת התורה. וכך מבואר עוד בכריתות (ט' ע"א) "מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים"….

אין מבטלין איסור לכתחלה

מרן הרב אשר וייס

"ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו. והניף אותם הכהן תנופה לפני ה' קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין" (ו' י"ט – כ'). "אין מבטלין איסור לכתחלה" (יו"ד סימן צ"ט ס"ה).  …