תורת המנהג

מרן הרב אשר וייס

“וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלקים” (במדבר כ”ד ב’). “האר”י ז”ל לא היה אומר פיוטים ופזמונים אלא מה שסידרו הראשונים כגון הקלירי שנתקנו ע”ד האמת. אמנם המנהגים שנהגו בשרשי התפילה אין לשנות ממנהג מקומו כי י”ב שערים בשמים נגד י”ב שבטים וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד…

טעמא דקרא וטעמי המצוות

מרן הרב אשר וייס

“זאת חקת התורה” (י”ט ב’). א ביסוד גדר טעמי המצוות “לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה” (רש”י). “חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר…

אין זה מברך אלא מנאץ

מרן הרב אשר וייס

“כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף. כיצד הרי שאכל טבל ואפילו טבל דדבריהם או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומתיו או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן אינו מברך. ואין צריך לומר אם אכל נבלות וטריפות או שתה יין נסך וכיוצא בהן.” (רמב”ם פ”א מהל’ ברכות…

פושט טליתו מתי חוזר ומברך (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

בפושט טליתו מתי חוזר ומברך     במה ששאל הלכה למעשה במי שפושט טליתו ע”מ לחזור וללובשה לאחר זמן מתי חוזר ומברך ומתי לא, וכן במי שנפלה טליתו מעליו האם חוזר ומברך. הנה מבואר בשו”ע סימן ח’ סעיף י”ד “ואם פשט טליתו אפי’ היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו. הגה…

פסח שני (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח לה'” (ט’ י’).   הנה ידועה קושית התוס’ בפסחים ג’ ע”ב, למה לא עלה ר’ יהודה בן בתירא לרגל, והצל”ח ביאר דבריהם דלא הקשו למה לא עשה את הפסח וביטל מצותה דכיון שהיה בדרך רחוקה ופטור…

חג השבועות – עירוב תבשילין

מרן הרב אשר וייס

“יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבת אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותיר הותיר לשבת, ועושה תבשיל מעיו”ט וסומך עליו לשבת” (משנה ביצה ט”ו ע”ב). “מנה”מ אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחו. מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה…

תלמוד תורה (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו ושננתם לבניך. ולשון ספרי לבניך אלו לתלמידיך וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר ושננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד. וכן נכפל הציווי הזה  פעמים…

בענין הבועל ארמית ובגדר רודף

מרן הרב אשר וייס | Press to view »

“פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי” (כ”ה י”א).   הנה כבר כתבו הראשונים דבודאי אין פנחס רודף ממש דא”כ היה משה רבינו וכל ישראל מצווין להרגו אלא ע”כ דבודאי אין פנחס רודף שהרי כך ניתנה הלכה שהבועל ארמית קנאין…

צום תשעה באב ובענין אשה שאם תתענה לא תוכל לטבול לטהרתה

מרן הרב אשר וייס

בדבר האשה שליל טבילתה נופל במוצאי צום י”ז בתמוז ומכיון שבדרך כלל קשה לה מאוד הצום יודעת היא בבירור שאם תצום לא תוכל להתכונן כראוי ולא תוכל לטבול, ונפשה בשאלתה האם עליה לצום אף שבכך תדחה ליל טבילתה או שמא עליה לשבור את הצום כדי שתוכל לטבול.   רב פלוני פטר אותה מן הצום כדי…

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

מרן הרב אשר וייס | Press to view »

“מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה” (כ”ח כ”ג). “כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידין קודמין למוספין וכו’ שנאמר ‘מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה'” (משנה זבחים פ”ט ע”א). “כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצה, אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני…