שליח בי"ד וסדרי הזימון לדין (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמר לא נעלה (ט"ז י"ב). "אמר רבא מנלן דמשדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן לדינא דכתיב ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך, לקמי גברא רבה דכתיב לפני ה', את ופלניא דכתיב אתה והם ואהרן" (מועד קטן ט"ז ע"א).   הרי למדנו מפרשה זו כמה הלכות בזימון בעל הדין…

ירושה וצוואה

מרן הרב אשר וייס

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה ה' את משה…

דיני מלחמה בשבת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה (ל"א כ"א). "ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב"ג אומר אינו צריך ומצור לצידון אפילו בע"ש מותר"….

טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זאת חקת התורה (י"ט ב') "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזרת המלך וחקותיו על…

צער בעלי חיים (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים (כ"ב ל"א – ל"ב).   "ואמנם אמרם צער בעלי חיים דאורייתא מאמרו על מה הכית את אתנך וכו', הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת…

מצות ציצית (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם (במדבר ט"ו, לח). א במינים החייבים בציצית "אין חייב בציצית מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן (וי"א דכולהו חייבין מדאורייתא והכי הלכתא)" (שו"ע סימן ט' סעיף א'). הנה מחלוקת זו שבין הבית יוסף והרמ"א מחלוקת הראשונים…

משמרת תרומותי (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם (י"ח ח'). וברש"י שם: שאתה צריך לשומרן בטהרה א ביסוד הדין   הנה מקרא זו למדנו איסור לטמא תרומה כמבואר בבכורות (ל"ד ע"א) וכ"כ רש"י בסוכה (ל"ה ע"ב) "אסור לגרום טומאה דכתיב משמרת תרומותי…

ירושת הבן והבת (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו (כ"ז ח'). א בגדר ירושת הבן והבת   הנה במושכל ראשון היה נראה פשוט דירושת הבת והבן גדר אחד הן דהלא מבחינת הקירבה, אין זה קרוב מזו ואין זו קרובה מזה אלא דגזה"כ היא דאין הבת יורשת במקום בן, אך…

איסור מניין בני ישראל

מרן הרב אשר וייס

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלתם, מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן" (א' א'-ג'). "מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו…

שתהיו עמלים בתורה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מתקרבים אנו לחג השבועות יום קבלת התורה. חג השבועות על שום מה, על שום שבע שבתות תמימות שכל כולן הכנה לקבלת התורה. הזהו"ק בפרשת אמור, מבאר ששבעת השבועות שבין פסח לעצרת הם כנגד שבעה נקיים של זבה. כשם שהזבה צריכה לספור שבעה נקיים כדי לעלות מטומאה לטהרה, כך נדרשים אנו לשבעה שבועות של הכנה בעבודת…