שתהיו עמלים בתורה (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

מתקרבים אנו לחג השבועות יום קבלת התורה. חג השבועות על שום מה, על שום שבע שבתות תמימות שכל כולן הכנה לקבלת התורה. הזהו”ק בפרשת אמור, מבאר ששבעת השבועות שבין פסח לעצרת הם כנגד שבעה נקיים של זבה. כשם שהזבה צריכה לספור שבעה נקיים כדי לעלות מטומאה לטהרה, כך נדרשים אנו לשבעה שבועות של הכנה בעבודת…

קברי צדיקים אם מטמאין (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

הנה מימות עולם השתטחו בני ישראל על קברי אבותיהם נוחי עדן ושפכו צקון לחשם במקום מנוחת צדיקי עולם מצוקי תבל ואומנות אבותיהם בידיהם, הנביא ירמיהו התפלל בקברות האבות ובקשום לעורר רחמי שמים בשעת הגזירה, ואחינו הכהנים שנצטוו להזהר מלהטמאות למת גם הם עז חפצם מימות עולם לזכות להתפלל על קברי צדיקים וכמעט בכל דור מוצאים…

עבודת הלויים (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל משאו (ד’ י”ט). ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד (י”ח כ”ג).   “שלא יתעסקו הלוים בעבודת הכהנים ולא הכהנים בעסק הלויים אלא כל אחד יעשה מלאכתו המיועדת לו מדכתיב איש איש על עבודתו ועל…

קדושת בית הכנסת ובית המדרש (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל (כ”ד ה’). אמר ר’ יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, בקש לומר לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר מה טובו אהליך יעקב” (ילקוט תש”ע). הנה אמרו חז”ל (מגילה כ”ט ע”א) “ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות”. ולכאורה…

פסח שני (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו על מצות ומררים יאכלהו (ט’ י”א).   הנה שנינו (פסחים צ”ג ע”א) “ת”ר חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי רבי נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על השני ר”ח בן עקביא אומר אף על הראשון אינו חייב כרת אא”כ לא עשה…

טבילת כלים (תשס”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

  “כל דבר אשר יבא באש…תעבירו באש וטהר” (במדבר ל”א כ”ג). “תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה, מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא “כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר” הוסף לך טהרה אחרת” (עבו”ז ע”ה ע”ב). א האם טבילה זו מה”ת הנה נחלקו הראשונים בטבילה זו אם מה”ת היא או שמא תקנת חכמים…

טרחא דציבורא (תשס”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו (במדבר כ”ד ט’). בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ולמה לא קבעוהו משום טרחא דציבורא (ברכות י”ב ע”ב). א מקור הלכה זו וגדרה הנה ראיתי בשו”ת מכתב לחזקיהו לבעל השדי חמד בסי’ ט’ שהביא מה שכתב מהר”י אגלאזי בספר שלמי צבור דטרחא דציבורא הוי איסור דאורייתא וחלק עליו ונקט…

בענין אכילת המן וברכתו (תשס”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

והיה טעמו כטעם לשד השמן (י”א ח’). א”ר אבהו, אל תקרי לשד אלא שד, מה שד זה תינוק טועם בו כמה טעמים אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו טועמין בו כמה טעמים (יומא ע”ה ע”א). הנה אף שאין בפרשת המן מצוה לדורות, כמה חקרי הלכות דנו בה, ואף נפ”מ להלכה למדו ממנה, ונדון בה…

האם מחללים שבת להציל בת ישראל מידי שמד

מרן הרב אשר וייס

וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בַּשִּׁטִּים וַיָּחֶל הָעָם, לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב. וַתִּקְרֶאן לָעָם לְזִבְחֵי אֱלֹהֵיהֶן וַיֹּאכַל הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲווּ לֵאלֹהֵיהֶן. (כ”ה א’ ב’) מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל מצוה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה ויוצא אפילו חוץ לשלוש פרסאות ואי לא בעי בית דין גוזרין עליו. (שו”ע או”ח סימן ש”ו סעיף י”ד)  …

ביסוד גדר התענית בתשעה באב

מרן הרב אשר וייס

תנו רבנן, כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט’ באב, אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ואגדות. (תענית ל’ ע”א) א   הנה מצינו בשני תחומים שתשעה באב חמור משאר ד’ צומות, א: בדיני אבילות שבו, ב: בחומר תעניתו, דהנה רק בת”ב בלבד נאסרו חמשת…