אין טוענין למסית

מרן הרב אשר וייס

ותאמר האשה הנחש השיאני ואוכל (בראשית ג' י"ג) א הנה למדו חז"ל הלכה מעונשו של נחש, בסנהדרין (כ"ט ע"א) שאמרו "אין טוענין למסית" שהרי הנחש  יכול הי' לטעון "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" ומכיון שלא טען כן לא טען לו הקב"ה  והענישו, הרי שאין טוענין להציל את המסית מעונשו. והש"ך בחושן משפט (סי'…

הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (ב' ט"ו). א "ויניחהו בגן עדן לעבדה, שמא תאמר יש מלאכה  בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, והלא כל האילנות  נצמחים מאליהן וכו', אלא לעבדה ולשמרה לעסוק בדברי תורה ולשמור מצותיה, שנאמר 'לשמור את  דרך עץ החיים' כד"א 'עץ חיים היא למחזיקים בה' " (ילקוט…

נשים במצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ביבמות (ס"ה ע"ב) נחלקו רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים האם נשים מחויבות במצות פו"ר, דלריב"ב חייבות ולחכמים פטורות, והלכה כחכמים, וכמו שדרשו חז"ל מהפסוק (בראשית א' כ"ח) "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה", ודרשינן איש שדרכו לכבוש חייב אשה שאין דרכה לכבוש פטורה, ואעפ"כ שנינו בקידושין (מ"א ע"א) "מצוה…

פריה ורביה בבני נח עבד ואשה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א בפסוק זה נצטווינו במצות פריה ורביה ויש לעיין מי נתחייב במצוה זו, ונדון בשאלת חיובם של עבדים, בני נח, ונשים. הנה מצוה זו נאמרה לבני נח, ואעפ"כ שנינו בסנהדרין (נ"ט ע"א) "א"ר יוסי בר חנינא, כל מצוה שנאמרה לבני נח…