ברכת שהחיינו ברואה חבירו ובחיסון הקורונה (תשפ”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד” (מ”ו כ”ט). יש לעיין למה לא מצינו בדברי חז”ל שיעקב ויוסף בירכו ברכת שהחיינו כדין הרואה חבירו לאחר שלשים יום וכמבואר בברכות (נ”ח ע”ב) ובשו”ע (סימן רכ”ה ס”א). וק”ו ליעקב שהתאבל על יוסף שנים רבות ולאחר כ”ב שנים…

תפילת הדרך (תשע”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך” (מ”ה כ”ד). “אל תגזו בדרך, אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגזו עליכם הדרך. איני, והאמר ר’ אלעאי בר ברכיה שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף, שנאמר ויהי המה הולכים ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם,…

גדר הערבות בממון ובמצוות

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“כי עבדך ערב את הנער” (מ”ד ל”ב).   הן מצינו במצוות התורה והלכותיה גדר הערבות בשני עניינים ותחומים שונים. בדיני ממון מצינו שיכול האדם להיות ערב בעד חבירו, ואם קיבל על עצמו ערבות זו ביד המלוה לגבות ממנו את שחבירו זה לוה ממנו, ובמצוות שלגביהם אמרו (סנהדרין כ”ז ע”ב ושבועות ל”ט ע”א) “וכשלו איש באחיו…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשע”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק” (בראשית מ”ו א’). “חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם” (רש”י בשם המדרש). א פסק המהרי”ק (שורש ל’) דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ”א (יו”ד סימן ר”מ סכ”ד),…

קיבלו עלייהו חובה (תשע”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“כמה נרות מדליק בלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר הגה וי”א דכל אחד מבני הבית ידליק הרמב”ם וכן המנהג פשוט ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין” (סימן תרע”א ס”ב)….

שליחות בנר חנוכה (תשע”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

  כתב המגן אברהם בהלכות חנוכה (סימן תרע”ו סק”ד): “כתב הב”ח: מצאתי כתוב אדם שהדליק יכול להדליק לאשה ולברך. וכגון שעומדת אצלו בשעת הברכה, אבל בענין אחר אין לברך כיון שהמצוה מוטלת על גוף האדם”. ועוד כתב המגן אברהם בהלכות פסח (סימן תל”ד ס”ק ט’) על דברי השו”ע דשליח יכול לבטל חמץ משלחו: “שליחו, פירוש…

הפסק בקריאת שמע

מרן הרב אשר וייס

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה, וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד וכתב רש”י וז”ל: “אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע” (מ”ו כ”ט). א יש לעיין, דהנה כתב המחבר (סי’ ס”ו ס”א) דשרי להפסיק בקר”ש מפני הכבוד, וז”ל: “בין הפרקים שואל…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק (בראשית מ”ו א’). “חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם” (רש”י בשם המדרש). א פסק המהרי”ק (שורש ל’) דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ”א (יו”ד סימן ר”מ סכ”ד),…

גונב איש ומכרו (תש”ס)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה (מ”ה ד’) א הנה יש לעיין בפרשה זו של מכירת יוסף בסוגיא דגונב איש ומכרו, אם מצד דין בן נח ואם מצד דין ישראל לאור דברי חז”ל שהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה וביארנו במק”א שכך נהגו אחריהם…