משפט הרבנות וכח שררתה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

יששכר חמור גרם רובץ בן המשפתים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד" (מ"ט י"ד-ט"ו). "ויט שכמו לסבול עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עבורין" (רש"י). א הנה יש לעיין במהותם של הנושאים בעול תורה המורים לעם את חוקי האלקים…

ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים (מ"ט י'). א כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

קידושי יוסף ואסנת

מרן הרב אשר וייס

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה (מ"ח ג'-ט') וברש"י דבקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה ומשום כך שאל מי אלה שאינם ראויים לברכה ויוסף הראה לו שטר קידושין וכתובה. א מו"ר כ"ק מרן מצאנז זצוק"ל היה מספר את אשר חידש בזה כד הוי…

הערות בחיוב סומא במצוות

מרן הרב אשר וייס

ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות (בראשית מ"ח י') א הנה מצינו דאבותינו הקדושים יצחק ויעקב לעת זקנתם כבדו עיניהם ולא יכלו לראות ויש לעיין בדינם לשיטת ר' יהודה דסומא פטור מן המצוות (ב"ק פ"ז ע"א), והנה לגבי יעקב לא מבואר אם היה סומא ממש ואפשר דאף דכבדו עיניו ולא יכול היה להכיר בין…

מצוה לקיים דברי המת וכבוד אב במותו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויאמר השבעה לי וישבע לו וגו' (בראשית מ"ז ל"א). א הנה מבואר דיוסף נשבע ליעקב לקיים ציוויו להעלותו לארץ ישראל לאחר מותו, ובנדרים (ח' ע"א) אמרינן דהנשבע לקיים המצוה או לבטלו אין שבועתו חלה דמושבע ועומד הוא מהר סיני, ורק אם נדר לקיים או לבטל המצוה נדרו חל דהוי איסור חפצא משא"כ בשבועה, וא"כ צ"ב…

מחיקת השם (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר יעקב אל יוסף א-ל ש-די נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי" (מ"ח ג') הנה ידוע מה שדן הגרעק"א בשו"ת סימן ע' בס"ת שנמצא כתוב בו "ואמר יעקב א-ל שדי נראה אלי" וחסרות התיבות "ויאמר יעקב אל יוסף א-ל שדי". וספק אם הסופר דילג תיבות אל יוסף ונמצא שמה שכתב "אל שדי" היינו שם ה', או שמא דילג הסופר…

יסוד גדר יששכר וזבולון, פרטיו ודקדוקיו(תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות (מ"ט י"ג) פירש"י: שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, והוא שאמר משה 'שמח  זבולון בצאתך ויששכר באהליך', זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים". א   הנה בדברי רש"י אלה לא מבואר אם היה ביניהם שותפות או הסכם, אלא זאת בלבד שזבולון פרנס…

מצוה לקיים דברי המת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויעשו בניו לו כן כאשר צום (נ' י"ב) א הנה נחלקו האחרונים בדין מצוה לקיים דברי המת אם הוי קנין או מצוה בעלמא ולכאורה יש ראיות מדברי הראשונים לכאן ולכאן ואעיר בזה את הנלענ"ד. הקשו התוס' בגיטין (י"ג ע"א) למה לא פירשו את סיפא דמתניתין "תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה" משום מצוה לקיים…

קרבנות ציבור-שבט איקרי קהל (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ונתתיך לקהל עמים" (מ"ח ד') "גוי וקהל גויים יהיה ממך" (ל"ה י"א)   הנה מפסוק זה למדו חז"ל (הוריות ה' ע"ב) דשבט איקרי קהל לגבי פר העלם דבר של ציבור דכתיב ביה (ויקרא ד' י"ג) "ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ואשמו". ובהמשך הסוגיה שם דנו לגבי הכהנים והלויים…

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (בראשית מ"ט א'). "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא ח"ו יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא…