גדולה עבירה לשמה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ותהרין שתי בנות לוט מאביהן. ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום. והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום" (י"ט ל"ו – ל"ח). "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם……

הכנסת אורחים (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך" (י"ח ג'). "אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש, דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית המדרש. ורב דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש, דקתני מפני האורחין והדר ומפני בטול בית המדרש. אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת…

במצות ביקור חולים בישראל ובבני נח (תשעד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו' לבקר את החולה" (רש"י י"ח א').   א במקור מצוה זו מצינו כמה מקורות בדברי הגמ' ונפרטם אחד לאחד. א. בסוטה (י"ד ע"א) אמרו "אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מדותיו של…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו" (בראשית כ"ב ג'). הנה חמשה מקורות יש בפרשה זו להלכה רבתא זו דזריזין מקדימין ונפרטם. א   בפסחים ד' ע"א וביומא כ"ח ע"ב למדו דזריזין מקדימין למצוות מפרשת העקידה דאברהם אבינו נזדרז לקיים ציווי הבורא, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות במצוות וכן כתב הגהות הב"ח…

לקט באורי הלכה בעקידת יצחק

מרן הרב אשר וייס

ויהי אחר הדברים האלה… ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק… והעלהו שם לעולה (כ"ב א'-י"ט) הנה מצינו בדברי חז"ל שלמדו הלכתא גבירתא לדורות עולם מעקידת יצחק, כגון הא דזריזין מקדימין למצוות שלמדוהו מ"וישכם אברהם בבוקר" (פסחים ד' ע"א ויומא כ"ח ע"ב), ומה דשומעין בקול נביא מוחזק אפילו לעבור על דברי…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו (כ"ב ג') א מכאן למדו (פסחים ד' ע"א, יומא כ"ח ע"ב) דזריזין מקדימין למצוות. ובילקוט שמעוני איתא דילפינן הלכה זו מפרשת הפיכת סדום ועמורה דכתיב "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז). ובפסיקתא ילפינן מפרשת הכנסת אורחים דאברהם, דכתיב "וימהר אברהם האהלה אל…

זריזין מקדימין למצוות, אין מעבירין על המצוות (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו (בראשית כ"ב ג') א הנה חמשה מקורות מצינו בפרשה זו להלכתא רבתא דא דזריזין מקדימין, ונפרטם. בפסחים (ד' ע"א) וביומא (כ"ח ע"ב) ילפינן מפסוק זה דזריזין מקדימין למצוות, דנזדרז אברהם אבינו לקיים ציווי הבורא, ובאמת מצינו בחז"ל עוד שתי מקורות למצוה זו ושלשתם בפרשתנו. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות…