גיד הנשה ומאכלות אסורות (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (פרק ל"ב פסוק ל"ג). א ביסוד גדר מאכלות אסורות בפסחים (כ"א ע"ב) שנינו, אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהא בו היתר אכילה וכו' ופליגא דר'…

גיד הנשה ושלא כדרך אכילתו (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (בראשית ל"ב ל"ג). "גיד הנשה… עץ הוא, והתורה חייבה עליו" (חולין צ"ב ע"ב). נחלקו תנאי ואמוראי בחולין (צ"ט ע"ב וק' ע"ב) אם יש בגידין בנותן טעם או לא, וקי"ל כמ"ד דאין בגידין…

עד אחד נאמן באיסורין (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (ל"ב ל"ג). "שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב" (רש"י גיטין ב' ע"ב). א במקור הדין הנה נחלקו רש"י ותוס' במקור הדין דע"א…

פנים חדשות במאכלות אסורות (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (ל"ב ל"ג). "גיד הנשה… עץ הוא, והתורה חייבה עליו" (חולין צ"ב ע"ב). הנה שאלות גדולות ועצומות מתעוררות בתעשיית המזון המודרנית ע"י התקדמות המדע והטכנולוגיה. ורבים משאלות אלה יסודן בשאלת היחס למוצרים שהם…

שמעון לוי ואנשי שכם (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר" (בראשית ל"ד כ"ה). א הנה במעשה שמעון ולוי באנשי שכם נחלקו הרמב"ם והרמב"ן באיזה דין דנו הם את אנשי שכם להריגה, והרבה יש להאריך בסוגיא זו. ונבאר את עיקרי הדברים בעזהי"ת. כתב הרמב"ם…

שמעון ולוי ואנשי שכם(תשנט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר (בראשית ל"ד כ"ה) א הנה במעשה שמעון ולוי באנשי שכם נחלקו הרמב"ם והרמב"ן באיזה דין דנו הם את אנשי שכם להריגה, והרבה יש להאריך בסוגיא זו. ונבאר את עיקרי הדברים בעזהי"ת. כתב הרמב"ם…

דין אחשביה במאכלות אסורות (תשסא)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה (ל"ב ל"ג) בחולין (צ"ו ע"ב) איתא: "האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים". וכן כתב הרמב"ם (הל' מאכלות אסורות פ"ז ה"ב)  "האוכל מגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף לוקה, ואם אכלו מחלבו…

איסור אכילת גיד הנשה

מרן הרב אשר וייס

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה (בראשית ל"ב ל"ג) א בחולין (ק' ע"ב) נחלקו תנאי אי גיד הנשה נאסר לבני יעקב דכתיב "על כן לא יאכלו בנ"י", או דלא נאסר להם עד מתן תורה ופסוק זה נכתב במקומו…

עוד בענין גיד הנשה

מרן הרב אשר וייס

א כתב הרמב"ם (פ"ח ה"ה ממאכ"א) "האוכל גיד הנשה של בהמה וחיה טמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה וכו' ואינו כאוכל משאר גופה שאין הגידים בכלל הבשר" הרי דאין איסור טמאה בגיד משום שאין בו בנותן טעם, ובה"ו כתב "האוכל ג"ה של נבילה או של טריפה או של עולה חייב שתים ומתוך שנכלל באיסור שאר…