מתו אחיו מחמת מילה (תשפ"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים" (כ"א ד'). "דתניא אמר רבי נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני, שמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפני. ראיתיו שהוא אדום, אמרתי לה המתיני לו עד שיבלע בו דמו. המתינה לו עד שנבלע בו דמו, ומלה אותו…

כיבוד אב ואם וישוב ארץ ישראל (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (י"ב א'). "לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, אצא ויהיו מחללין בי שם שמים ואומרים הניח אביו והלך לו לעת זקנתו, אמר לו הקב"ה, לך אני פוטרך מכבוד אב ואם, ואין אני פוטר לאחר מכבוד אב ואם, ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך, בתחילה…

גר צדק וגר תושב (תשע"ח)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען" (י"ב ה'). "אשר עשו בחרן – שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום" (רש"י שם). הנה יש לעיין בגירות זו,…

מצות הבי"ד במילה ׁׁׁ(תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר… והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית י"ז י' י"ג). א לפני מתן תורה הנה נסתפק החזון איש (באהע"ז קמ"ח חי' עמ"ס קידושין כ"ט ע"א) אם מצות הבי"ד במילה נהגה לפני מת"ת, דהלא לפני מת"ת לא ניתנה מצות מינוי שופטים, ועוד דעדיין לא…

מתו אחיו מחמת מילה (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים" (כ"א ד'). "תניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ת"ש א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית…

ביסוד מצות מילה וגדרה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר…והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (י"ז י' י"ג). הנה כבר האריכו האחרונים במצות מילה אם עיקרה בעצם המעשה דהיינו החיתוך  והפריעה, או בתוצאות המעשה דהיינו שיהיה מהול וחתום באות ברית קודש. וכבר מילתי אמורה דבאמת מצינו בזה ג' דרכי הבנה: א. ההבנה המקובלת…

מתו אחיו מחמת מילה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים" (כ"א ד').   "תניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ת"ש א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת…

חקרי הלכות בדיני מילה – קדימה במילה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כבוד הרה"ג וכו' במי שנולדו לו תאומים א' נולד ביה"ש והשני לאחר צאת הכוכבים ושניהם נימולים ביום אחד איזה ימול הראשון. הנה מנהג העולם שמלים ראשון מי שנולד ראשון וכמובא בשו"ת ברית אברהם (סי' י"ד) ובשו"ת יד אליהו (סי' מ"א) ודבריהם הובאו בפתחי תשובה (יו"ד רס"ה סק"ט) וכתבו הטעם דכיון שהוא נכנס ראשון לחיוב המצוה…

מילה שאינה מחויבת אם יש בה איסור חובל

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') א הנה דנו האחרונים באברהם אבינו למה לא קיים מצות מילה לפני שנצטוה כדרך שקיים כל שאר המצוות, וראיתי בפנים יפות בפרשתנו שכתב דכיון דגם לב"נ אסור לחבול בעצמו ממילא היה אסור לא"א למול לפני שנצטוה, ולמדנו מדבריו דהמל…

הידור מצוה ומצות מילה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') הנה מבואר בשבת (קל"ג ע"ב) דאם פירש חוזר רק על ציצין המעכבין את המילה אבל כל זמן שלא פירש חוזר אף על ציצין שאין מעכבין משום "זה אלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוות וכו' הא מני ר' יוסי היא דתנן…