שותפין שגנבו אם כל אחד חייב בכולו

מרן הרב אשר וייס

ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים (בראשית מ”ד י’) וברש”י “מן הדין אמת כדבריכם כן הוא, שכולכם חייבים בדבר, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים, אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין”. א הנה הרמב”ן חלק על רש”י וכתב “אבל יוסף אמר חלילה לי…

השותפין שגנבו ומגו דזכי לנפשי

מרן הרב אשר וייס

ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים (בראשית מ”ד י’) וברש”י “מן הדין אמת כדבריכם כן הוא, שכולכם חייבים בדבר, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים, אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין”. א הנה מבואר בב”מ (ח’ ע”א) דשותפין שגנבו חייבין אף דאילו אמר…

אין ספק מוציא מידי ודאי (תשס”ב)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו (מ”ג ח’). “אמר לו יהודה, אבא, בנימין ספק יתפס ספק לא יתפס, ואנו כולנו מתים ברעב אם לא נלך, מוטב שתניח את הספק ותתפוס את הודאי” (תנחומא, הובא ברש”י כאן ובעל המאור מס’ חולין י’ ע”א)….

עונש המאסר בהלכה

מרן הרב אשר וייס

ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים… ויאמר אליהם יוסף… אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם (בראשית מ”ב י”ז – י”ט). א כבוד ידידי דחיל ומוקיר רבנן השופט המלומד… נעימות בימינך נצח. במה ששאל לדעתי על שאמר לו הרב… שכל עונש המאסר מנהג הגויים הוא ולא מצינו בהלכה רשות לעצור אדם, כיון שאין הדברים…

גלוח ביו”ט משום כבוד מלכות

מרן הרב אשר וייס

וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה (מ”א י”ד). “מפני כבוד מלכות” (רש”י). א הנה צריך עיון לכאורה איך הותר ליוסף להתגלח הלא מבואר במס’ ר”ה (י’ ע”ב) דיו”ט של ראש השנה היה וגלוח שערות הלא מלאכת גוזז יש בה, ולכאורה נראה פשוט דהיה בזה פקוח נפש דכל…

קטלנית-מעשה יהודה ותמר (תש”ס)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויאמר יהודה לאונן, בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך (ל”ח ח’) א פרש”י הבן יקרא על שם המת, והרמב”ן דחה דבריו דלא מצינו בשום מקום דצריך לקרוא לבן של היבם בשם אחיו המת, ובאמת מבואר להדיא ביבמות (כ”ד ע”א) דקם על שם אחיו לנחלה ולא לשם עי”ש. ונראה לישב דברי רש”י בהקדם…

מחלוקת ראובן ויהודה על השלכת יוסף לבור

מרן הרב אשר וייס

ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו, ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו. (ל”ז כ”ה-כ”ז). א הנה נראה בעליל שנחלקו ראובן ויהודה בדין הזורק חבירו לתוך הבור וגורם לו מיתה, האם…

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

מרן הרב אשר וייס

ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויסיפו עוד שנא אותו (ל”ז ה’) א פרשה זו מתחילה בדברי חלומות של יוסף, ומסתיימת בדברי חלומות של שר האופים ושר המשקים, אשר ע”כ נעסוק בדברי חלומות פרטיהם ודקדוקיהם לפי ההלכה. והנה יש ב’ סוגיות בש”ס שלכאו’ סותרים זה את זה. בסנהדרין (ל’ ע”א) שנינו, “הרי שהיה מצטער על מעות…

אבר מן החי בבני נח ובישראל

מרן הרב אשר וייס

אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם (ל”ז ב’) ובבראשית רבה (פרשה פ”ד ז’) איתא “ויבא יוסף את דיבתם רעה, מה אמר … רבי מאיר אומר חשודים הן בניך על אבר מן…

שמעון ולוי ואנשי שכם(תשנט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר (בראשית ל”ד כ”ה) א הנה במעשה שמעון ולוי באנשי שכם נחלקו הרמב”ם והרמב”ן באיזה דין דנו הם את אנשי שכם להריגה, והרבה יש להאריך בסוגיא זו. ונבאר את עיקרי הדברים בעזהי”ת. כתב הרמב”ם…