תקיעת שופר בעידן הקורונה (תש”פ)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

א תקיעת שופר בקפסולות אם יוצא ידי חובתו לשאלת רבים, בבתי כנסיות גדולים שקבעו בהם “קפסולות” וחילקו את ביהכ”נ למעין תאים חלוקים ע”י יריעות ניילון שקופות הגבוהות הרבה מעל קומת האדם, האם יוצאים ידי חובת שמיעת קול שופר מבעל תוקע שנמצא בקפסולה אחרת, או שמא הוי כתוקע לתוך הבור שמי שעומד מחוץ לבור לא יצא…

גרם מחיקת ה’ (תשע”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה’ אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר ה’ אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר ה’ אלהי אבתיך לך. והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים…

מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“יום תרועה יהיה לכם” (במדבר כ”ט א’).   הנה יש לחקור ביסוד מצות תקיעת שופר האם המצוה היא בתקיעה או שמא המצוה היא לשמוע וכנוסח הברכה “לשמוע קול שופר”. האם כל אחד ואחד מן השומעים מקיים בעצם את מצותו בעצמו ע”י שמיעתו או שמא מצות התורה היא לתקוע וכולם יוצאים ידי חובתן מדין שומע כעונה,…

הגבהת ספר תורה (תשע”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

הגבהת ספר תורה “ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת” (כ”ז כ”ו). “ובירושלמי בסוטה (פ”ז ה”ד, ל”א ע”א) ראיתי, אשר לא יקים, וכי יש תורה נופלת, רבי שמעון בן יקים אומר זה החזן… ולי נראה, על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו שמפורש במסכת סופרים (י”ד י”ד) שמגביהין…

בסוגיא דפרוזבול (תשע”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

  א בענין מוסר שטרותיו לבית דין וביסוד דין פרוזבול הנה נחלקו רש”י ותוס’ במכות (ג’ ע”ב) בדין פרוזבול דלרש”י הוי כמוסר שטרותיו לבי”ד, וכ”כ בגיטין (ל”ב ע”ב) ובכתובות (פ”ט ע”א). והתוס’ כתבו שם דתרי מילי נינהו. מוסר שטרותיו לבי”ד מה”ת אין השביעית משמטתו כמבואר בירושלמי (שביעית פ”י ה”א, כ”ט ע”א) דילפינן לה מקרא “את…

דין ספיקות במצוות התלויות בארץ (תשע”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה” (דברים כ”ו א’). “התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן שאין לך תרומה של תורה אלא בא”י בלבד, ובזמן שכל ישראל שם שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונ’ וכמו שהן…

מלכויות זכרונות ושופרות וגדר אסמכתא (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי רבי יוחנן בן נורי אמר לו רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות…

ברכת המצוות (תשס”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו, ואמרת לפני ה’ אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר ציויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי” (כ”ו י”ב – י”ג). “ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות” (רש”י ומקורו בספרי)….

מצוות ביכורים (תשנ”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו’ (כ”ו ב – טו) כתב הרמב”ם בסהמ”צ מ”ע קכ”ה “היא שציוונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש” וכ”כ במנין המצוות ומשמע מלשונו דיש ב’ חלקי מצוה במצוה זו, הפרשת הביכורים והבאתם למקדש, דלשון הרמב”ם להוציא הביכורים היינו הפרשה, וכמ”ש במצוה קכ”ו “שצוונו להוציא תרומה גדולה” ובמצוה קכ”ז “להוציא המעשר”, וכעין שני…

שמיעת קול שופר במכשיר שמיעה (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

א יציאת יד”ח המצות במכשיר שמיעה ורם קול   כבוד הרה”ג….. הנה נשאלתי פעמים רבות לגבי אלה שיש להם מכשיר שמיעה ובלעדיו הם מתקשים מאוד לשמוע, מה יעשו לגבי תקיעת שופר, האם עדיף להסיר את מכשיר השמיעה אף שלא ישמע קול חזק וברור אלא מעין קול הברה בעלמא או שמא עדיף לשמוע קול ברור וצלול…