איסור אכילת תולעים ויצורים זעירים (תש"פ)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

פרשת ראה בענין תולעים זעירים "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו" (דברים י"ד י"ט). לשאלת רבים במה שמתברר בתקופה האחרונה שרבים מן הפירות, ובעיקר הירקות, וביותר ירקות עלים שבעבר חשבו שאין בהם תולעים כלל וכלל, ולאחרונה מתברר שבהרבה מינים יש תולעים זעירים שקשה להבחין בהם משני טעמים, משום צבעם ומשום קוטנם. משום צבעם,…

מצות ההלואה ופרעונה (תשע"ז)

מרן הרב אשר וייס

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון. כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו. השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון…

שו"ת בדיני קדימה בצדקה

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז') ט"ו אב תשנ"ג רב שלומים למע"כ ידי"נ איש חי רב פעלים לתורה ולחסד הרב …. בדבר שאלתו בדיני קדימה בצדקה, מה סדר המוקדם והמאוחר בתורת החסד הנני להשיב בקצרה…

מצות הראיה (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה' וכו' ולא יראו פני ריקם איש כמתנת ידו כברכת ה'  אלקיך אשר נתן לך (דברים ט"ז ט"ז) שתי מצוות נצטוינו בענין הראיה בשלש רגלים, מצות עשה לראות את פני ה' ולהראות בפניו, ומצות לא  תעשה שלא לראות פניו ריקם אלא להביא עולת ראיה ולהקריבה. ומצוות…

הענקה

מרן הרב אשר וייס

הענק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלקיך תתן לו (ט"ו י"ד). הנה בעיקר דין הענקה יש לדון האם הוא בגדר חיוב ממוני והיינו שהטילה התורה על האדון לשלם תשלום נוסף לעבד חלף עבודתו או שמא אינו אלא מצוה בעלמא והוא מעין צדקה לעבד. ומצינו להסמ"ע בסי' פ"ו סק"ב שנקט בפשיטות דאינו חיוב…

חיוב מעשר כספים

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז')   וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב). אמר ר' אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, תניא נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש…

שו"ת בדיני קדימה בצדקה

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז') ט"ו אב תשנ"ג   רב שלומים למע"כ ידי"נ איש חי רב פעלים לתורה ולחסד הרב …. בדבר שאלתו בדיני קדימה בצדקה, מה סדר המוקדם והמאוחר בתורת החסד הנני להשיב…

גדר הפקר ונדר

מרן הרב אשר וייס

ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה (י"ד כ"ט). "בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיופקר אף לעשירים כשמטה" (פאה פ"ו מ"א). ובירושלמי שם מבואר דלב"ש ילפינן ממתנ"ע דהפקר לעניים בלבד הוי…

שמיטת כספים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה' (ט"ו ב'). נחלקו הראשונים ביסוד דין שמיטת כספים אם הוי אפקעתא דמלכא דהתורה השמיטה את החובות בסוף שנת השמיטה ואין הדבר תלוי כלל בהשמטת המלוה ומחילתו או דמצות התורה היא על המלוה להשמיט ולמחול…