איסור השיבה למצרים (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד" (י"ז ט"ז). "וטעם וה' אמר לכם, כי ה' אומר לכם שלא תוסיפון לשוב בדרך מצרים, וכן 'כאשר צוך ה' אלקיך' (לעיל ה' ט"ז) שהוא מצוה אותך כן. ועל דרך רבותינו (ירושלמי סוכה פ"ה…

שמיטת כספים (תשס"ח) יידיש

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

נחלקו הראשונים ביסוד דין שמיטת כספים אם הוי אפקעתא דמלכא דהתורה השמיטה את החובות  בסוף שנת השמיטה ואין הדבר תלוי כלל בהשמטת המלוה ומחילתו או דמצות התורה היא על המלוה  להשמיט ולמחול וכפשטיה דקרא ד"שמוט כל בעל משה ידו" וכ"ז שלא השמיט  המלוה חובו יש חיוב  ממוני ושיעבוד על הלוה לשלם.   דעת רוב הראשונים…

לא תשחית את עצה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור" (כ' י"ט). הנה כתב הרמב"ם בפ"ו מהלכות מלכים ה"ח "אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את…

עשיית דין בזמן הזה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (ט"ז י"ח).   הנה מבואר בב"ק פ"ד ע"ב דמה דדנין דיני ממונות בזה"ז ואף בהודאות והלואות הוי משום "דעבדינן שליחותייהו", וצ"ב בגדר זה דבודאי אין כונתם לדין שליחות שמצינו בגדרי קנין וחלות או במצוה ועבירה במקום דמהני בהו…

לא תסור (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים י"ז י'-יא'). א   יש לדון במצוה זו בשני ענינים, באיזה בי"ד נוהגת מצוה זו, ובאיזה…