איסור השיבה למצרים (תשס”ב)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד” (י”ז ט”ז). “וטעם וה’ אמר לכם, כי ה’ אומר לכם שלא תוסיפון לשוב בדרך מצרים, וכן ‘כאשר צוך ה’ אלקיך’ (לעיל ה’ ט”ז) שהוא מצוה אותך כן. ועל דרך רבותינו (ירושלמי סוכה פ”ה…

תקיעות דמיושב ודמעומד

מרן הרב אשר וייס

אמר ר’ יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןן – כדי לערבב השטן (ר”ה ט”ז ע”ב). הנה נחלקו הראשונים איזה תקיעות הן עיקר מצות השופר דמיושב או דמעומד. הטור בסימן תקפ”ה כתב “אבל לעולם עיקר תקיעה היא מעומד שהוא על סדר הברכות” ומקור דבריו בדברי הר”ן בר”ה דף ט”ז וז”ל “למה…

מי שאיחר לביהכ”נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

באחד שאיחר לבא לביהכ”נ בראש השנה והגיע לאחר שאמר בעל התוקע ברכות השופר ואמר בעצמו הברכות בלחש בשעה שכבר תקעו, האם יצא יד”ח התקיעות ששמע בשעה שבירך ברכת השופר. א   הנה במושכל ראשון תלויה שאלה זו במה שנחלקו הראשונים בענין שומע כעונה אם נאמר רק כאשר האדם יכול לענות בפועל וראוי לכך, דבהגהות אשרי…

בסוגיא דפרוזבול (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

א בענין מוסר שטרותיו לבית דין וביסוד דין פרוזבול ל”ו ע”א, הנה נחלקו רש”י ותוס’ במכות ג’ ע”ב בדין פרוזבול דלרש”י הוי כמוסר שטרותיו לבי”ד וכ”כ בגיטין ל”ב ע”ב ובכתובות פ”ט ע”א, והתוס’ כתבו שם דתרי מילי נינהו. מוסר שטרותיו לבי”ד מה”ת אין השביעית משמטתו כמבואר בירושלמי שביעית פ”י ה”א דילפינן לה מקרא “את אחיך…

שמיטת כספים (תשס”ח) יידיש

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

נחלקו הראשונים ביסוד דין שמיטת כספים אם הוי אפקעתא דמלכא דהתורה השמיטה את החובות  בסוף שנת השמיטה ואין הדבר תלוי כלל בהשמטת המלוה ומחילתו או דמצות התורה היא על המלוה  להשמיט ולמחול וכפשטיה דקרא ד”שמוט כל בעל משה ידו” וכ”ז שלא השמיט  המלוה חובו יש חיוב  ממוני ושיעבוד על הלוה לשלם.   דעת רוב הראשונים…

תלמוד תורה בתשעה באב (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

פרשת דברים הנה איתא בשו”ע סי’ תקנ”ד ס”א “אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש  בגמרא בהלכות ובאגדות משום שנאמר פקודי ה’ ישרים משמחי לב”, ומבואר דטעם שאסרו לעסוק  בתורה בט”ב משום שהתורה משמחת לב האדם וסותרת הרגשת האבל דתשעה באב, אך המהרש”א בתענית ל’ ע”א  כתב דעיקר הטעם שאסרו ת”ת בת”ב שלא יסיחו…

עניני הסליחות (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וכו'” (סליחות דכל יום). “מדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי” (סליחות ליום ה’ מעשי”ת). “מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני א-ל במיטב הגיון, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם” (סליחות יום ב).   א הנה יש מגדולי הדורות שפקפקו באמירת פרקי סליחות אלו משום…