לפני עור לא תתן מכשול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

א ב' גדרים ביסוד הלאו "ולפני עור לא תתן מכשול " (י"ט י"ד).   כתב החינוך במצוה רל"ב "לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה" ובמנ"ח תמה על המבואר בלשונו דאין איסור אלא בהכשלת בני ישראל ולא בהכשלת נכרי והלא מבואר להדיא בעבו"ז ו' ע"ב מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבמ"ה לבני…

ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו "ואהבת לרעך כמוך" (י"ט י"ח).   הנה נתתי אל לבי לדרוש ולעיין ביסוד גדר מצוות שבין אדם לחבירו. האם דומים הם ביסודם לשאר מצוות שבתורה אלא שאלה בין אדם למקום ואלה בין אדם לחבירו, או שמא שונים הם ביסוד גדרם. ושרש הספק במה ששמתי אל לבי דבעוד שבמצוות שבין…