בדיני תולעים ובגדר לא ניתנה תורה למלאכי השרת (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

"וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם" (י"א כ"ג). הנה כתבתם בשם אחד הרבנים דגם תולעים זעירים מאד שניכרים רק למיטיבי ראות ואדם בינוני אינו מבחין בהם כלל אסורים, דעד כאן לא כתבו האחרונים להקל אלא ביצורים מיקרוסקופיים שאינם נראים כלל לשום אדם, דכל כה"ג אמרו לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אבל…

להזהיר הגדולים על הקטנים (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב) "ת"ש לא תאכלום כי שקץ הם – לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו ליה בידים. תא שמע כל נפש מכם לא תאכל דם – להזהיר הגדולים על הקטנים, מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו להו בידים….

קידוש החודש (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"<TIE>(י"ב<TIE>ב'). הנה פסוק זה הוא המקור למצות קידוש החודש כמבואר ברש"י כאן וכן כתב הרמב"ם בספר המצוות מצות עשה קנ"ג ובריש הלכות קידוש החודש, ועוד כתב רש"י כאן דאין מקרא יוצא ידי פשוטו ופשטות כונת הכתוב שיהיה ניסן החודש הראשון וממנו ימנו את חודשי השנה, ונדון…

איסור סחורה במאכ"א (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכל אשר יפול מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם" (י"א ל"ה) "שאין עושין סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות, ולא בתרומות, ולא בנבילות, ולא בטריפות, ולא בשרצים ולא ברמשים" (משנה תרומות פ"ז מ"ג) "ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם מיני טמאין מותר למכרן" (שם מ"ד) "והרי שרצים דרחמנא אמר 'שקץ הוא…

להזהיר גדולים על הקטנים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב) "לא תאכלום, לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קי"ד ע"א). א בשלשה מקומות הזהירה תורה גדולים על הקטנים. בשרצים, בדם, ובטומאת כהנים. ונחלקו בגמרא (יבמות שם, שבת קכ"א ע"א, ובנדה מ"ו ע"ב) אם כונת התורה לקטן אוכל נבילות שבי"ד מצווים להפרישו, או שמא אין בי"ד מצווין להפרישו…

איסור אכילת שרצים (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (י"א מ"א). "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (שם מ"ג). א בשרצים זעירים אם אסורים הנה כתב בבינת אדם סי' ל"ד בשם ספר הברית שגילו אנשי המדע דחומץ תמיד מלא שרצים קטנים מאוד הנראים בזכוכית מגדלת והם הגורמים לתהליך החימוץ…

כשרות (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ" (י' ב'). א   כתב הרמב"ם (ספר המצות מ"ע קמ"ט) "שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין והוא שיהיו מעלי גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן, והיותנו מצווין לבדוק אותן באלו הסימנין הוא מצות עשה, והוא אמרו יתברך זאת החיה אשר תאכלו ולשון ספרי אותה תאכלו…

בדיקת סימני טהרה(תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ (י' ב'). כתב הרמב"ם (ספר המצות מ"ע קמ"ט) "שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין והוא שיהיו מעלי גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן, והיותנו מצווין לבדוק אותן באלו הסימנין הוא מצות עשה, והוא אמרו יתברך זאת החיה אשר תאכלו ולשון ספרי אותה תאכלו אותה באכילה…