וראיתם אותו וזכרתם

מרן הרב אשר וייס

  "תניא היה רבי מאיר אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב ופשעו שניהם ולא הביאו איזה מהן עונשו מרובה הוי אומר זה שאמר לו הבא לי חותם של…

חותם של טיט

מרן הרב אשר וייס

  "תניא היה רבי מאיר אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב ופשעו שניהם ולא הביאו איזה מהן עונשו מרובה הוי אומר זה שאמר לו הבא לי חותם של…

יום לשנה

מרן הרב אשר וייס

  "במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונותיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי" (י"ד ל"ד).  והדברים תמוהים, הלא לא חטאו אלא יום אחד כאשר חזרו והוציאו דבת הארץ ובארבעים הימים שתרו את הארץ לא פשעו, ולמה נענשו ארבעים שנה כנגד ארבעים יום, יום לשנה.  ונראה מזה דבאמת…

וימלא כבוד ה' את כל הארץ

מרן הרב אשר וייס

  "ויאמר ה' סלחתי כדברך. ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ" (י"ד כ' כ"א). "הרי זה מקרא מסורס חי אני כי כל האנשים אם יראו את הארץ, וכבודי ימלא את כל הארץ, שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי יכולת ה' להביאם, שלא אמיתם פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט…

בין פסח לעצרת

מרן הרב אשר וייס

   בשורש מצות פסח שני כתב ספר החינוך (מצוה ש"פ).  "משרשי המצוה לפי שמצות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם כי אז בעת ההיא עשה עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ ויכלתו בתחתונים ואז בעת ההיא האמינו הכל ויאמינו כל…

הבוטח בה' חסד יסובבנהו

מרן הרב אשר וייס

   הנה ידוע שאמירת פרשת המן סגולה היא לפרנסה, ונראה דיסוד סגולה זו, במדת הבטחון, דמפרשה זו עלינו ללמוד דאין השפע והפרנסה אלא מידו הגדולה הרחבה והמלאה ית"ש, וכשם שאבותינו במדבר לא אכלו אלא לחם מן השמים כן אין לנו אלא מה שהיושב במרומים משפיע לנו בטובו הגדול ברכות שמים מעל, וכשם שבמן כתיב "ולא…

ואני אברכם

מרן הרב אשר וייס

   הנה מצינו בדברי חז"ל דשלשת הברכות שבברכת כהנים כוללות את כל הטוב והטוב שבעולם, שמירת הגוף וריבוי הממון, הארת פנים ונשיאת חן, אין לך ברכה בעולם ברוחניות ובגשמיות, שאינה כלולה בברכות נשגבות אלה.  אך כל הברכות הללו אין להם קיום ותוחלת אלא אם יהיו בידנו ה"כלים" לקבלם, וכלי זה אינו אלא השלום, שעליו אמרו…

הביאו לפני ספר יוחסין

מרן הרב אשר וייס

"בשעה שקבל ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות, סתם פיהם הקב"ה אמר להן הביאו לפני ספר יוחסין שלכם שנאמר הבו לה' משפחות עמים כשבני מביאין" (ילקוט שמעוני רמז תרפ"ד).  למדנו מדברי המדרש דסדר היוחסין יסוד הוא בקבלת התורה וכמו שאמרו עוד שם "שלא זכו ליטול את התורה אלא…

בשלשה דברים ניתנה תורה – שיחה לשלשת ימי הגבלה

מרן הרב אשר וייס

בשלשה דברים ניתנה תורה באש במים ובמדבר (במדבר רבה א' ז').  הנה צריך ביאור בשלשה אלה, מה רמז יש בהן. ולמה רק בהם ועל ידם ניתן כלי חמדה לישראל.  נראה בזה עפ"י דברי אור החיים (שמות י"ט ב') עה"פ "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" וז"ל:  "אכן כוונת הכתוב…

והיו לי הלויים

מרן הרב אשר וייס

  "וידבר ה' אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים" (ג' י"א י"ב). דבר אחר 'אך את מטה לוי לא תפקוד' למה לא נמנו עם ישראל, אלא שבטו של לוי פלטינין היו (בני פלטין של מלך), משל למלך שיש לו לגיונות…