פתיחה לחומש במדבר – הנהגת הגילוי וההסתר

מרן הרב אשר וייס

 חומש זה קרוי בפי חז"ל חומש הפקודים (סוטה ל"ו ע"ב). ויש ללמוד מכך שפקודים אלה הם ענין מרכזי בספר זה, ויש להתבונן אפוא במה חשיבותם ומהות ענינם של שני הפקודים שבספר. זה שבפרשת במדבר וזה שבפרשת פנחס.  ועוד מצינו בחז"ל (שבת קט"ו ע"ב) די"א שפרשת ויהי בנסוע ספר בפני עצמו היא, ולא נתבאר היטב טעם…

ולא שבט לוי בלבד

מרן הרב אשר וייס

  "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה…