בית אלקים ושער השמים

מרן הרב אשר וייס

"ויחלם והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו" (כ"ח י"ב). "סולם בגי' קול שקול תפילת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו וכן עלה המלאך בלהב הקרבן, והתפלה היא העבודה לכך כל מי שמכוין בתפלתו הסולם שלם בשליבותיו ויכולים לעלות בו" (בעל הטורים).  עוד כתב הבעה"ט "סלם בגימ' סיני שהראהו…

ויעקבני זה פעמיים

מרן הרב אשר וייס

"ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר הנני, ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות… ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר…

למה זה אנכי

מרן הרב אשר וייס

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'" (כ"ה כ"ב) "ויתרצצו, על כרחך המקרא הזה אומר דרשני שסתם מה היא רציצה זו וכתב אם כן למה זה אנכי. רבותינו דרשוהו לשון ריצה כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת עוברת על פתחי עבודת אלילים עשו…

תיקון המדות כסגולה לקנין תורה

מרן הרב אשר וייס

 הנה אמרו חכמים (תענית ז' ע"א) "תורה נמשלה למים מה מים מניחין מקום גבוה ויורדין למקום נמוך אף תורה אינה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה", וכבר כתב רבינו יונה (אבות ג' כ"א) "לעולם לא תשכון התורה אלא בגוף שהוא מתוקן במדות טובות".  ונראה בדרך זו לבאר את מה שמצינו במנחות (ז' ע"א), "רבי אבימי תני…

יפה שיחתן של עבדי אבות

מרן הרב אשר וייס

"ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו… ואשביעך בה' אלקי השמים ואלוקי הארץ אשר לא תיקח אשה לבני מבנות הכנעני…כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק"  על פרשת שליחות זו של אליעזר עבד אברהם אמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" (ב"ר ס' ח').  ומן…

כולן שוין לטובה

מרן הרב אשר וייס

 "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" (כ"ג א'). "כולן שוין לטובה" (רש"י). "יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך ימיהם תמימים" (בר"ר)  "ר' עקיבא היה יושב ודורש, בקשו העם להתנמנם, אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינות, אמרה תבא בת בתה של שרה שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך…

כשם שכבש א"א את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם

מרן הרב אשר וייס

 הנה כתב רש"י (ויקרא כ"ו מ"ב), "וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח ע"ג המזבח".  וזה מזמן נתקשיתי מברכת הזכרונות בר"ה, בה אנו אומרים "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, בא"י זוכר הברית", הרי…

והאלקים ניסה את אברהם

מרן הרב אשר וייס

"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (כ"ב א'-י"ב) האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. הרר"א בצעטיל קטן אות ט"ז עיקר חיותו של אדם בעולם…

כי ירא אלוקים אתה

מרן הרב אשר וייס

"ויקרא אליו מלאך ד' מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (פרק כ"ב, י"א-י"ב)  "וישלח אברהם את ידו הוא שולח יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות דמעות ונופלות דמעות לעיניו של…

תפילות אבות תקנום

מרן הרב אשר וייס

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז) אין עמידה אלא תפילה מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית… תפילות אבות תקנום    (ברכות כ"ו ע"ב).  דורשי רשימות דרשו, בשמו של כל אחד מן האבות נרמזת תפילתו המיוחדת, באות השניה של שמותיהם. ב' דאברהם רמז היא לתפלת הבקר, צ' דיצחק רמז היא לתפלת…