שופטים ושוטרים

מרן הרב אשר וייס

שופטים ושוטרים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז י"ח). "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" (שם ט"ז כ'). "למען תחיה וירשת. כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן" (רש"י שם). שאל…

ומשה היה רועה – לדמותו של מנהיג בישראל

מרן הרב אשר וייס

"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד, י').  "ולמי בוחן לצדיק שנאמר (תהלים ה) ה' צדיק יבחן ובמה הוא בוחנו במרעה צאן בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר (שם עח) 'ויקחהו ממכלאות צאן' מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח', ב') 'ויכלא הגשם' היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה…