אפילו נוטל את נפשך

מרן הרב אשר וייס

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (ו' ה').  רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ת"ר פעם אחת גזרו מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול…

בשני יצריך

מרן הרב אשר וייס

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" (ו' ה') בשני יצרך ביצר הטוב וביצר הרע (רש"י שם) כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחה ומוסר (משלי ו' כ"ג).  "משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של…

אוזן זו ששמעה

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד')  "ד"א 'שמעו דבר ה" הה"ד (ישעיה נה, ג') 'שמעו ותחי נפשכם' היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם אמר להם אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטיה בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו נמצא כולו רטיות, אני איני כך אלא…

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  כמה גדולה מצוה זו דקריאת שמע וכמה גדול שכרה, אמרו חכמים (ברכות ו' ע"א) שע"י מצות קר"ש אומר הקב"ה לישראל "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' וכשם שבתפילין…

עול מלכות שמים

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  הנה שמתי אל לבי שנחלקו הראשונים בביאור פסוק זה.  לדעת החינוך במצוה תי"ז אמונת היחוד היא עיקר קבלת עול מלכות שמים והיא מצות עשה שמקורה בפסוק זה וז"ל "לקבל עליו עול מלכות שמים, כלומר בהודאה ביחוד והאמונה", הרי שיטתו דבפסוק זה יש מצוה אחת ואמונת היחוד היא…

תקט"ו תפילות

מרן הרב אשר וייס

"ומנין שהתפלל משה באותו הפרק חמש מאות וחמשה עשר פעמים שנאמר (דברים ג') ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ואתחנן בגימטריא הכי הוי" (דברים רבה ברכה י"א י').  כאשר לומדים אנו מאמר זה עומדים אנו נרעשים ותמהים, וכי אפשר שמשה רבינו ע"ה מבחר המין האנושי, אב לנביאים כולם, היחיד שהשיג את כל המעלות והשלימויות שנמסרו…