שופטים ושוטרים

מרן הרב אשר וייס

שופטים ושוטרים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז י"ח). "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" (שם ט"ז כ'). "למען תחיה וירשת. כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן" (רש"י שם). שאל…

ומשה היה רועה – לדמותו של מנהיג בישראל

מרן הרב אשר וייס

"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד, י').  "ולמי בוחן לצדיק שנאמר (תהלים ה) ה' צדיק יבחן ובמה הוא בוחנו במרעה צאן בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר (שם עח) 'ויקחהו ממכלאות צאן' מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח', ב') 'ויכלא הגשם' היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה…

מורשה קהלת יעקב

מרן הרב אשר וייס

(שיחה למחנכים ומרביצי תורה) "א"ר יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמדו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית" (סנהדרין צ"א ע"ב). "ר"ל שאינו לומד עם התלמיד כמו ר' פרידא שהיה למד עם תלמידו ארבע מאות פעם עד שהיתה שגורה בפיו לפי…

כי דם עבדיו יקום

מרן הרב אשר וייס

"וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו" (ל"ב י"ט). "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" (ל"ב מ"ג).  ראה זה פלא, הלא אמרו חז"ל (קידושין ל"ו ע"א) "בשעה שעושים רצונו של מקום קרויים בנים, בשעה שאין עושין רצונו של מקום קרויים עבדים", והנה בשירת האזינו דוקא בפסוקים של חרון אף קרויים בנ"י בנים כגון "וירא ה'…

שלא ברכו בתורה תחלה

מרן הרב אשר וייס

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (ל"ב ג'). "אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב…

גוילין נשרפין ואותיות פורחות

מרן הרב אשר וייס

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (ל"א י"ט) "בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ולכן אמרו העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ס"ת ממש". (נפש החיים שער ד' פי"א). "דהנה השי"ת נתן התורה לישראל ונשמת…

עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו

מרן הרב אשר וייס

"וענתה השירה הזאת לפניו" (ל"א כ"א) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו (ישעיהו מ"ג כ"א) "למען תהלתי יספרו" (רש"י שם).  "יצרתי להיות לי לעם והם יספרו תהלתי על הנסים שאעשה להם בהוציאי אותם מהגלות" (רד"ק שם). וכך כתב אדוננו הרמב"ן בסו"פ בא "וכוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו והוא כוונת היצירה, שאין…