לא נפלאת היא ולא רחוקה היא

מרן הרב אשר וייס

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל' י"א -…

נהיית לעם לה' אלקיך

מרן הרב אשר וייס

(שיחה לחודש אלול) "היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך" (כ"ז ט')  היום הזה, ולא נתפרש בתורה באיזה יום מדובר, איזה הוא היום שבו נהיינו לעם.  תשובת שאלה זו היא ברש"י בכל יום ויום! כך כתב רש"י על אתר "בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".  סוד ההתחדשות הוא קיומו של עם ישראל, היום…

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" (כ"ח מ"ז).  כבר הארכנו פעמים רבות לבאר שכל מעלתו ורוב שגבו של מעמד הר סיני היתה בקבלת עול מלכות שמים בשמחה, ידעו אבותינו כשעמדו רגלם על הר סיני שעול עבדות הם מקבלים על עצמם, עבדות קשה, תרי"ג מצוות על פרטיהן ודקדוקיהן, לעולם לא…

עבדו את ה' בשמחה

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל ונתן עול ברזל על צוארך עד השמידו אותך" (כ"ח מ"ז – מ"ח). "למדתך תורה דרך ארץ שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח" (ויק"ר פל"ד סי' ט').  "השמחה שישמח…

מפי עצמו אמרן

מרן הרב אשר וייס

"קללות שבתורת כהנים בלשון רבים נאמרו ומשה מפי גבורה אמרן, קללות שבמשנה תורה בלשון יחיד נאמרו ומפי עצמו אמרן" (מגילה ל"א ע"ב).  הנה רבים נתקשו בביאור דברי הגמ' דלכאורה משמע מהם דתוכחה שבמשנה תורה אמר משה מעצמו ולא מפי הגבורה, והלא פרשה זו מחמשה חומשי תורה היא וכי אין כל הכתוב בה דברי אלקים חיים….

והשתחוית לפני ה'

מרן הרב אשר וייס

"ועתה נא הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' אלקיך והשתחוית לפני ה' אלקיך" (כ"ו י')  שמתי אל לבי שנחלקו גדולי הדורות בביאור ענין ההשתחויה בביכורים. באדרת אליהו לרבנו הגר"א כתב "והשתחוית, זה כלל כל היוצא מבית המקדש צריך השתחואה". ולמדנו מדבריו דבאמת אין זה דין מסוים בביכורים אלא גמר…

תמחה את זכר עמלק

מרן הרב אשר וייס

מי הוא עמלק וכיצד נלחמים בו, הן כבר אבד זכרם (עיין רמב"ם הלכות מלכים פ"ה ה"ד) אמנם אף שאין אנו יודעים מי הוא עמלקי מסוים, רשעת עמלק וטומאתו מרחפת בחלל עולמנו ועלינו להכחידו ולהשמידו מתחת שמי ה'. כיצד מלחמה זו.  הנה דבר תמוה מצינו בבבא בתרא דף מ"ו "עמלק סימן", ואשתומם שעה חדא מה ראו…

זכור את אשר עשה לך עמלק

מרן הרב אשר וייס

הנה שני משלים נפלאים הביא רבינו הגדול רש"י בענין מעשה עמלק.  בפרשת תצא (שם) כתב "שהיו כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אף על פי שנכוה הקרה אותה בפני אחרים".  ובפרשת בשלח (י"ז ח')…

כאבידה המתבקשת

מרן הרב אשר וייס

"אמר רב מסתפינא מהא קרא ואבדתם בגויים מתקיף לה רב פפא דלמא כאבידה המתבקשת דכתיב תעיתי כשה אובד בקש עבדך"    (מכות כ"ד ע"א).  אבודים אנחנו, הלא כך ניבא עלינו משה רבינו "ואבדתם בגויים" וכך מרגישים אנו בגלות, שה אחת בין שבעים זאבים ומן הפסוק הזה מסתפי האמורא הגדול רב, עד שבא תלמידו רב פפא וחיזק…

על עתה באתי – (שיחת חיזוק בימי המלחמה אב תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס

 הנה אמרו חז"ל שבימי מלחמת יהושע הופיע שר צבא ה' לפני יהושע והוכיחו על פניו. "אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר לו על איזה מהן באת אמר לו על עתה באתי, מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה" (מגילה ג'…