המלחמה הגדולה

מרן הרב אשר וייס

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלקיך בידך" (כ"א י').  הנה פירשו גדולי החסידות וכ"ה בחפץ חיים דמלחמה זו רמז יש בה למלחמת היצר, שהיא הגדולה והקשה שבכל המלחמות וכדברי החובת הלבבות (שער יחוד המעשה פרק ה') דגבורי חיל חזרו משדה הקרב ופגע בהם חכם אחד ואמר להם חושבים אתם שחוזרים הנכם ממלחמה גדולה…

בין דם לדם – עונשה של מחלוקת

מרן הרב אשר וייס

 "ארז"ל (בזוה"ח ובמדרשות, על פסוק כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך) ששאלו מלה"ש להקב"ה, (בשעת החורבן) רבש"ע, כתבת בתורתך, ושפך את דמו וכסהו בעפר, וכאן כתיב שפכו דמם כמים, כי דמה בתוכה וגו'. כתבת בתורתך, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכן כתיב הבנים נשחטים וכו', א') כתבת בתורתך, וצוה הכהן ופנו את…

והלכת בדרכיו

מרן הרב אשר וייס

"אחרי ה' אלקיכם תלכו" (י"ג ה') "מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה" אלקיך אש אוכלה הוא אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים" (סוטה י"ד ע"א) "זה אלי…

היחיד והרבים

מרן הרב אשר וייס

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א, כ"ו).  כבר תמהו רבים וטובים על לשון התורה בפסוק זה, שפותח בלשון יחיד ראה, ומסיים בלשון רבים, אנכי נותן לפניכם.  וראיתי שיש מפרשים שרמז יש כאן למה שאמרו (קידושין מ' ע"ב) "לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי זכה ועשה מצוה…

יישר כח ששברת

מרן הרב אשר וייס

"ואכתב על הלחות את הדברים אשר היו על הלחות הראשונים אשר שברת" (י' ב')  הנה אמרו חז"ל (ירושלמי תענית כ"ג ע"א) בענין שבירת הלוחות דכל עוד עשרת הדברות היו כתובים בלוחות הן הם אשר נשאו את לוחות הברית ולא הרגיש משה בכובד האבן, אבל משחטאו ישראל בחטא העגל פרחו האותיות ולוחות האבן היו כבדים מנשוא,…

פן תשכח את ה' אלקיך

מרן הרב אשר וייס

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך לבלתי שמור מצותיו ומשפטיו וחקותיו אשר אנכי מצוך היום" (ח' י"א). "השמר לך פן תשכח ה' אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" (ו' י"ב).  יש לעיין באזהרה זו שבפרשתנו, הלא כבר נצטוינו בפרשת ואתחנן באזהרה דומה, ולמה נצטוינו פעמיים על שכחת ה' בתחלתה של משנה תורה.  אלא ששתים…

מצוות שאדם דש בעקביו

מרן הרב אשר וייס

"והיה עקב תשמעון" (ז' י"ב) אלו מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון (רש"י שם)  כיוצא בזה דרשו בעבודה זרה (י"ח ע"א) על הפסוק "עוון עקבי יסובני" (תהלים מ"ט) "עבירות קלות שאדם דש בעקביו מסובין עמו לעולם הבא".  והדברים פלא הלא שכר המצווה המובטח לנו בפרשה זו הוא מופלג מאד, הברית והחסד, פרי אדמתך ופרי בהמתך,…

אפילו נוטל את נפשך

מרן הרב אשר וייס

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (ו' ה').  רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ת"ר פעם אחת גזרו מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול…

בשני יצריך

מרן הרב אשר וייס

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" (ו' ה') בשני יצרך ביצר הטוב וביצר הרע (רש"י שם) כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחה ומוסר (משלי ו' כ"ג).  "משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של…

אוזן זו ששמעה

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד')  "ד"א 'שמעו דבר ה" הה"ד (ישעיה נה, ג') 'שמעו ותחי נפשכם' היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם אמר להם אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטיה בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו נמצא כולו רטיות, אני איני כך אלא…