אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  כמה גדולה מצוה זו דקריאת שמע וכמה גדול שכרה, אמרו חכמים (ברכות ו' ע"א) שע"י מצות קר"ש אומר הקב"ה לישראל "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' וכשם שבתפילין…

עול מלכות שמים

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  הנה שמתי אל לבי שנחלקו הראשונים בביאור פסוק זה.  לדעת החינוך במצוה תי"ז אמונת היחוד היא עיקר קבלת עול מלכות שמים והיא מצות עשה שמקורה בפסוק זה וז"ל "לקבל עליו עול מלכות שמים, כלומר בהודאה ביחוד והאמונה", הרי שיטתו דבפסוק זה יש מצוה אחת ואמונת היחוד היא…

תקט"ו תפילות

מרן הרב אשר וייס

"ומנין שהתפלל משה באותו הפרק חמש מאות וחמשה עשר פעמים שנאמר (דברים ג') ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ואתחנן בגימטריא הכי הוי" (דברים רבה ברכה י"א י').  כאשר לומדים אנו מאמר זה עומדים אנו נרעשים ותמהים, וכי אפשר שמשה רבינו ע"ה מבחר המין האנושי, אב לנביאים כולם, היחיד שהשיג את כל המעלות והשלימויות שנמסרו…

ככוכבי השמים וכחול הים

מרן הרב אשר וייס

"ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב" (א' י') "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר" (הושע ב' א')  משה רבנו ויהושע בן נון תלמידו, המשילו את בני ישראל ככוכבי השמים וכחול הים, אלה ואלה רבים הם עד אשר לא יספרו לרוב, אך מלבד העובדה שאי אפשר לסופרן שונים…

ודי זהב

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" (א' א') "הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל" (רש"י ד"ה ודי זהב ומקורו בספרי). "כך אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם בשביל…

פתיחה לספר דברים – דרך חיים תוכחות מוסר

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" (א' א'). "אלה הדברים אשר דבר משה וגו' וכי לא נתנבא משה אלא זה בלבד והלא הוא כתב את כל התורה כולה שנאמר ויכתוב משה את כל התורה הזאת (דברים לא ט') מה תלמוד לומר אלה הדברים מלמד שהיו דבר תוכחות" (ספרי).  ספר זה רוב רובו דברי…