מצוה למימנא יומא מצוה למימנא שבועי

מרן הרב אשר וייס

 הנה הארכנו במצוה הכפולה של ספירת העומר כמבואר במנחות (ס"ו ע"א), מנין הימים והשבועות.  ונראה לתת טעם בהלכה זו בפנימיות הענין. דבאמת מצינו שני סגנונות בטעם מצוה זו.  מחד אמרו גדולי הדורות דימי העומר הם ימי הכנה לקבלת התורה, וכבר כתב בספרו לב אליהו מהגה"צ רבי אליהו לאפיאן שתלמידיו הגדולים של ר' ישראל סלנטר נהגו…

וספרתם לכם

מרן הרב אשר וייס

   הנה אמרו חסידים הראשונים "וספרתם לכם" לשון ספיר ויהלום, ימים אלה שבין פסחא לעצרתא, צריכים להאיר את החשיכה כאבני חן ומרגליות, כל יום ספיר ויהלום הוא, כל יום והחן המיוחד הנסוך עליו.  הלא כבר אמרו גדולי החסידות והמוסר גם יחד (עיין חי' הרי"ם על התורה, לב אליהו להגר"א לאפיאן, וכבר קדמם המהר"ל בנתיבות עולם)…

ממלכת כהנים וגוי קדוש

מרן הרב אשר וייס

"קדושים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קודש" (פסוק כ"א, ו') "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכם" (פסוק כ"א ח') "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם" (פסוק י"ט…

והתקדשתם והייתם קדושים

מרן הרב אשר וייס

   כמה חיבבו גדולי ישראל את מצות טהרת הידים ונקיותם וכמה הקפידו במצוה זו.  בספר לפיד האש מסופר על מורי ורבי כ"ק מרן מצאנז קלויזנבורג זצ"ל שכאשר גלה ממקום למקום עם המוני בית ישראל בימי הזעם, עם שרידי חרב תחת קלגסי הנאצים ימ"ש, ונסעו ברכבת במחנק ובצמאון נורא והבור ריק אין בו מים, והיה שם…

הן עם לבדד ישכון

מרן הרב אשר וייס

   "כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח אלקי השואף בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו, הלא אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר כנגד אבותם, מה…

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה

מרן הרב אשר וייס

אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה (ספרא קדושים וירושלמי פ"ט מנדרים)  עומדים אנו בעיצומם של ימי הספירה, ימים שאנו נוהגים בהם דיני אבילות, ויש לנו להתבונן בפרשה זו וללמוד ממנה דרך חיים ותוכחת מוסר.  מוסר נשגב ונורא יש ללמוד בתורת המדות מתלמידי רבי עקיבא וקורותיהם דהנה מבואר ביבמות (ס"ב ע"ב) שהיו…

וחי בהם

מרן הרב אשר וייס

"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא י"ח ה') "ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם… כי הלשון יכלול מיני החיים כולם כפי הראוי לכל אחד ואחד" (רמב"ן שם).  כל ישראל נצטוו בצו החיים "וחי בהם, ולא שימות בהם" אך מה הם חיים אלה שנצטוינו בהם, וכי חיי אדם מישראל נשמת אלו' ממעל, הם…

בקרבתם לפני ה' וימותו

מרן הרב אשר וייס

"וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו" (ט"ז א').  הנה נחלקו חז"ל (עירובין ס"ג ע"א) מפני מה נתחייבו נדב ואביהו מיתה, אם משום שהקריבו אש זרה לפני ה', אם מפני שהורו הלכה לפני רבם. אמנם מחלוקת זו לפי פשוטן של דברים, אך דרך נשגבה וסוד טמיר כתב בזה האור…

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו

מרן הרב אשר וייס

"מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לצפורי והיה מכריז ואומר מאי בעי למזבן סם חיים, אודקין עליה ר' ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים א"ל תא סק להכא זבון לי א"ל לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך אטרח עליה סליק לגבי הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק מי…

תורת הנגעים

מרן הרב אשר וייס

"זאת תורת נגע צרעת" (י"ג נ"ט). "הדא הוא דכתיב 'נכונו ללצים שפטים ומהלומות לגו כסילים' נכונו לעוברי עבירה דינים… אמר הקב"ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו חמשה מגלבין. שאת, ספחת, בהרת, שחין, מכוה". (במדבר י"ג ד')  הנה משמע מדבריהם ז"ל דאין הנגעים ענין טבעי אלא כעונש מן השמים, ובאמצעות הנגעים הקב"ה קורא לנו…