בשלשה דברים ניתנה תורה – שיחה לשלשת ימי הגבלה

מרן הרב אשר וייס

בשלשה דברים ניתנה תורה באש במים ובמדבר (במדבר רבה א' ז').  הנה צריך ביאור בשלשה אלה, מה רמז יש בהן. ולמה רק בהם ועל ידם ניתן כלי חמדה לישראל.  נראה בזה עפ"י דברי אור החיים (שמות י"ט ב') עה"פ "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" וז"ל:  "אכן כוונת הכתוב…

היו נכונים ליום השלישי

מרן הרב אשר וייס

"היו נכונים ליום השלישי" (שמות י"ט י"א)  הנה הארכנו כבר פעמים רבות בענין ימי הספירה שכולם ימי הכנה לקבלת התורה, ובמה שאמרו גדולי הדורות שמ"ט ימי הספירה מכוונים כנגד מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, אך השבוע מתקרבים אנו לשלשת ימי הגבלה, השלב האחרון בהכנה ליום קבלת התורה. ואם מ"ט ימי הספירה מכוונים כנגד הדברים שהתורה…