משכן העדות

מרן הרב אשר וייס

     הנה פעמים רבות בספר שמות נכתב פרשת ציווי הקמת המשכן, בפרשיות תרומה – תצוה לפני חטא העגל, ובפרשיות ויקהל – פקודי לאחר חטא העגל, והלא דבר הוא.  ואמרתי בדרך משל, אב שזכה לבן מתמיד בתלמודו ובעל דרך ארץ שגרם לו נחת רוח מרובה וקנה לו מתנה יקרה, אך עוד בטרם הספיק לתת לו…

לכבוד ולתפארת

מרן הרב אשר וייס

א  מקובלת ההבנה ד"כבוד ותפארת" חד הם, ואינם אלא לשונות מתחלפים, אך בתורת משה להחת"ס על התורה כתב בפרשת תצוה דתרתי דסתרי הם, הכבוד- גדולה ורוממות הוא, אך התפארת יסודה במדת הענוה והשפלות, דהלא יעקב אבינו מדת תפארת הוא, והוא שאמר קטונתי מכל החסדים ומדתו ענוה יתירה, עיין בדברי החת"ס בזה.  והנה הארכנו בהזדמנויות רבות…

יהי רצון שתתלבש ברחמיך

מרן הרב אשר וייס

    ידועים דברי הקדוש ר' שמשון מאוסטרופלא על קרא בישעיה (נ' א') "בפשעכם שולחה אמכם" דכיון בזה להודיענו שבעת שעמד הבית בתיקונו ועמדו הכהנים על משמרתם והעלו עולות ותמידים, קודשא בריך הוא כביכול עמד והקריב קרבנותיהם של ישראל בבית המקדש של מעלה. ומשחרב הבית השליך משמים ארץ תפארת ישראל אלו בגדי כהונה העשויים לכבוד…

אל הכפורת היו פני הכרובים

מרן הרב אשר וייס

  "ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצותיו ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים" (ל"ז ז' – ח' – ט').  "ושני כרובים בדמות מלאכים שנקראו…

ברית תורה שבעל פה

מרן הרב אשר וייס

    "כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל" (ל"ד כ"ז). "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל" (גיטין ס' ע"ב).  ויש להבין מהי כריתת ברית זו ומדוע נכרתה רק על תורה…

ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם

מרן הרב אשר וייס

     "אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים (מגילה י"ג ע"ב).  גזירת המן ואחשורוש "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים" כה קשה היתה עד שהקב"ה הקדים רפואה למכה, וממכה…

אבני זכרון לבני ישראל

מרן הרב אשר וייס

     הנה אבני חשן ואפוד היו בבגדי הכהן הגדול אבני זכרון כולם, אך ענינים שונים הם.  אבני האפוד כתיב בהם "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון" (כ"ח י"ב), ובאבני החשן כתיב "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט…

תיכון תפילתי קטורת לפניך

מרן הרב אשר וייס

 הנה אמרו חז"ל (תנחומא תצוה פרשה ט"ו) שאין בכל הקרבנות חביב כמו הקטורת "תדע לך, שנעשה המשכן וכל כליו ושחט את הקרבנות והקריב וערך על המזבח וסדר השלחן ואת המנורה ואת הכל, ולא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת".  ולא נתפרש בדבריהם במה הקטורת חביבה ומה סוד ענינה.  והנה בזוה"ק (ח"ג רכ"ד ע"א) איתא:  "ולית…

ותלמוד תורה כנגד כולם

מרן הרב אשר וייס

   הנה כבר ביארנו פעמים רבות שמצות המקדש וכליו תורת נצח היא, ואף לאחר חורבן הבית בעונותינו שרבו לא בטלה תורה זו, ועדיין אנו מצווים בה דבר יום ביומו, שהרי אף שחרב הבית לא בטלה שכינה מישראל ולא נסתלקה לה לשמי רום, הלא אמרו חז"ל (מגילה כ"ט ע"א) "מאי דכתיב 'ואהי להם למקדש מעט… אלו…

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

מרן הרב אשר וייס

  הן גילו צדיקי אמת שבית המקדש של אש שבשמים, חמדת הלבבות ומשאת הנפש של כל הדורות, שמצפים אנו כל יום לירידתו וגילויו, נבנה ע"י מצוות ומעשים טובים של כשרים שבישראל ולעומת זאת נהרס הוא ונדוש ע"י עבירות ומעשים רעים, זה לעומת זה עשה האלקים. מו"ר כ"ק אדמו"ר מצאנז זצ"ל היה מספר ובא מעשה שהיה…