כמעשה לבנת הספיר

מרן הרב אשר וייס

    "ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר" (כ"ד י') "ותחת אפיפרון דרגליי דמייצע תחות כורסיה הי כעובד ספרנון מידכר שעבודא דשעבידו מצראי ית בני ישראל בטינא ובלבנין והון נשייא בטשן ית טינא עם גובריהון, הות תמן ריבא מפנקתא מעברתא ואפילת ית עוברא ואיתבטש עם טינא נחת גבריאל ועבד מיניה לבנתא ואסקיה…

פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

מרן הרב אשר וייס

     הנה השבוע חוזרים אנו אל מעמד הר סיני וקבלת התורה ושוב קוראים אנו על בני ישראל שהקדימו נעשה לנשמע. מעמד נשגב זה נצטוינו שלא להשכיחו לעולם. "השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך (דברים ד' ט') עד שלדעת הרמב"ן הוי ל"ת ממש ממנין הלאוין (עיין במצוות ששכח הרמב"ם בספר המצוות).  ויש…

היו נכונים ליום השלישי

מרן הרב אשר וייס

"היו נכונים ליום השלישי" (שמות י"ט י"א)  הנה הארכנו כבר פעמים רבות בענין ימי הספירה שכולם ימי הכנה לקבלת התורה, ובמה שאמרו גדולי הדורות שמ"ט ימי הספירה מכוונים כנגד מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, אך השבוע מתקרבים אנו לשלשת ימי הגבלה, השלב האחרון בהכנה ליום קבלת התורה. ואם מ"ט ימי הספירה מכוונים כנגד הדברים שהתורה…

הקדימו נעשה לנשמע

מרן הרב אשר וייס

  "אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה רז זה לבני שמלאכי השרת משתמשין בו דכתיב: 'ברכו את ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו', ברישא עושי והדר לשמוע" (שבת פ"ח ע"א).  הנה מעמד הר סיני נעלה ונשגב מניסי יציאת מצרים כולן, ואף מנס קריעת…

את השירה הזאת

מרן הרב אשר וייס

    הנה כבר תמה האור החיים (במדבר כ"א י"ז), מה טעם לא שוררו ישראל על תכלית יעודם הנצחי על תורתו אשר נתן להם וחוקיו אשר הודיעם, הן תורתנו חזות הכל היא תכלית הבריאה ונצחיות קיומה. בודאי השלמה של כנסת ישראל בה תלויה ומדוע לא שוררו ישראל שירה אחר מתן תורה? אלא תורתינו עצמה שירה…

אשירה לד' כי גאה גאה

מרן הרב אשר וייס

   אז ישיר משה הה"ד (שם צג) נכון כסאך מאז א"ר ברכיה בשם ר' אבהו אע"פ שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה לכך נאמר נכון כסאך … ד"א אז ישיר משה הה"ד (משלי לא) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל…

משכו ידיכם מעבודה זרה

מרן הרב אשר וייס

  "ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח" (שמות י"ב כ"א). משכו ידיכם מעבודה זרה (מד"ר שם).  הנה מנהג ישראל שמניחים עשרה פתיתי חמץ ע"מ לחפשם ולקיים בהם מצות הבדיקה וכבר שאלו רבים וטובים, וכי לזה בדיקה יקרא, וכי מה טעם יש להניח כדי להסיר.  ונראה בזה בהקדם…

זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים

מרן הרב אשר וייס

 הנה הארכנו במק"א בשאלה הידועה מה בין מצות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר למצות זכירתה בכל יום ולילה, והארכנו בזה בדרכי ההלכה.  ונראה בזה, דשני פנים יש בזכירת יציאת מצרים, ושני חובות רובצות עלינו מכח זכירה זו. זכירה זו מחייבת אותנו לקבל עול מלכות שמים שהרי כך אמרו חז"ל "לא לחנם הוצאתי אתכם מארץ מצרים…

ששים ושמחים לעשות רצון קונם

מרן הרב אשר וייס

     ישראל נמשלו ללבנה, ויפלא לכאורה מדוע נמשלו בני ישראל הקטנה ולא לשמש הגדולה. אלא שאמנם השמש גדולה אך אין היא גדילה, ולא חשוב כמה אדם גדול אלא כמה אדם גדל.  כתב מהרש"א (סנהדרין מ"ב ע"א) דאף שהקב"ה מיעט את הלבנה ששה ושמחה היא לעשות רצון קונה. ובאמת אמרו חז"ל (חולין ס' ע"ב) שהקב"ה…

שהם עתידים להתחדש כמותה

מרן הרב אשר וייס

  "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". "רבי לוי בשם רבי יוסי בר' אלעאי אמר דרך ארץ הוא שיהא הגדול מונה לגדול, והקטן מונה לקטן, עשו מונה לחמה שהיא גדולה ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה, א"ר נחמן והוא סימן טב, עשו מונה לחמה שהיא גדולה, מה החמה הזאת שולטת ביום ואינה…