מחצית השקל (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מחצית השקל "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם" (ל' י"ב). "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל (שם ט"ו). הנה נחלקו רבותנו הראשונים במצוה זו, מקורה וענינה, וששה מחלוקות בדבר. א' הרמב"ם בסהמ"צ מצות עשה קע"א כתב "שציונו לתת מחצית השקל בכל שנה והוא אמרו יתעלה…

חלל עליו שבת אחת (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בעניני פיקוח נפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת (ל"א ט"ז). א במקור ההלכה דפקו"נ דוחה כל התורה כולה "ר' שמעון בן מנסיא אומר ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוא אמינא דידי עדיפא מדידהו וחי בהם…

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל" (שמות ל"ד כ"ז). "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בע"פ, ודברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרם בכתב (גיטין ס' ע"ב ותמורה י"ד ע"ב). א הנה נסתפקו האחרונים בהלכה זו אם מה"ת היא ודרשה גמורה או אינה…

קידוש ידיים ורגליים (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשית כיור נחושת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים, ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'" (ל' י"ח – כ'). א נחלקו הראשונים במצוה זו, דהנה דעת התוס' (יומא ה' ע"ב)…

אדר ראשון ושני (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"דתניא אדר הראשון כותב אדר הראשון אדר שני כותב אדר סתם דברי ר"מ. ר' יהודה אומר אדר הראשון כותב סתם אדר שני כותב תיניין" (נדרים ס"ג ע"א).   א איזה אדר עיקר ואיזה תוספת וטפל הנה נחלקו תנאי לגבי שטרות איזה משני האדרים הוא אדר סתם ובאיזה מהן מוסיף שם לואי וכמבואר. והלכה כרבי יהודה…

מצות בנין בית המקדש (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (כ"ה ח' – ט'). א כתב הרמב"ם בספה"מ (מ"ע כ') וז"ל "שצונו לבנות בית עבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה כמו שיתבאר, והוא אומרו יתעלה 'ועשו לי…

מתה מחמת מלאכה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם" (כ"ב י"ג). "גבי שואל לא כתב אלא ונשבר או מת ולא כתב או נשבה כדכתב גבי שומר שכר (לעיל פסוק ט') משום דהכתוב בא לרמז, דאפילו שואל פטור ממיתה מחמת מלאכה כדאיתא פרק השואל (ב"מ צ"ד ע"א) משום דסברא הוא דלא לאוקמא…

שומרים (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה יש לעיין ביסוד חיוב שומר על מה אדניו הוטבעו. דכבר ביארתי במק"א דכל חיובי התשלומין שבתורה מתחלקים לשלשה גדרים. א. יש המתחייב משום שעשה עול לחבירו ופגע בממונו. זה שרש חיוב הגנב, הגזלן, החובל והמזיק, האונס והמפתה וכדו'. ב. יש המתחייב לתת תמורה על מה שקיבל ונהנה, וזה שרש דין מקח וממכר, פריעת חוב,…

נזקי ממון (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון (כ"א ל"ה). הנה דנו גאוני בתראי ביסוד חיוב נזקי ממון אם סיבת החיוב הוא מה שלא שמר ממונו שלא יזיק, דחייב הוא לשמור ממונו שלא יזיק ואם לא מילא חובתו לשמור ממונו חייב הוא בתשלומין, או…