את הנפש אשר עשו בחרן

קטגוריה: לך לך

"ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" (י"ב ה')  בפרשה זו מתחילים אנו ללמוד "תורתן של אבות" מעשיהם הגדולים של אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ופותחים אנו בנסיונותיו של אברהם. אחד היה אברהם, "אברהם אוהבי" קראו…