בישול בשבת בדבר שאין צריך בישול (תש"ע)

קטגוריה: בשלח

"את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" (ט"ז כ"ג). "מה שאתם רוצים לאפות בתנור אפו היום הכל לשני ימים, ומה שאתם צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום" (רש"י שם).   הרי מבואר דיש במן איסור אפיה ובישול בשבת מה"ת. ויש לעיין בזה דהלא פשוט מפשטיה דקרא דהמן היה ראוי לאכילה ללא כל בישול ואפיה…