שוחד גדר איסורו וחיוב השבתו (תש"ע)

קטגוריה: משפטים

"ושחד לא תקח כי השחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" (כ"ג ח'). "מאד מאד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד אפילו לזכות את הזכאי, ואם לקחו צריך להחזירו כשיתבענו הנותן" (חשן משפט סימן ט' סעיף א', רמב"ם פרק כ"ג ה"א מסנהדרין).   וצריך ביאור מנ"ל דדיין שלקח שוחד צריך להחזירו ומה גדר חיוב זה….