בנין בית הכנסת וחלוקתו (תשס"ט)

קטגוריה: תרומה

  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח').   א בנין בית הכנסת כתב הרמב"ם בהלכות תפלה (פרק י"א ה"א) "כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת תפלה, ומקום זה נקרא בית הכנסת". ומבואר מדברי הרמב"ם דמלבד המצוה להתפלל בציבור יש מצוה להכין בית כנסת ויש לעיין…