מנהג אבילות בימי הספירה ודין לא תתגודדו (תש"ע)

קטגוריה: אמור

"נוהגים לא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רב עקיבא… "נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאומרים שאז פסקו מלמות. ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר וכו'. הגה: ובמדינות אלה לא נוהגין כדבריו אלא מסתפרין ביום ל"ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון, ואין להסתפר עד…