מצוה לקיים דברי המת (תש"ע)

קטגוריה: ויחי

ויעשו בניו לו כן כאשר צום (נ' י"ב) א הנה נחלקו האחרונים בדין מצוה לקיים דברי המת אם הוי קנין או מצוה בעלמא ולכאורה יש ראיות מדברי הראשונים לכאן ולכאן ואעיר בזה את הנלענ"ד. הקשו התוס' בגיטין (י"ג ע"א) למה לא פירשו את סיפא דמתניתין "תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה" משום מצוה לקיים…