בסוגיא דפרוזבול (תשס"ח)

קטגוריה: כי - תצא

א בענין מוסר שטרותיו לבית דין וביסוד דין פרוזבול ל"ו ע"א, הנה נחלקו רש"י ותוס' במכות ג' ע"ב בדין פרוזבול דלרש"י הוי כמוסר שטרותיו לבי"ד וכ"כ בגיטין ל"ב ע"ב ובכתובות פ"ט ע"א, והתוס' כתבו שם דתרי מילי נינהו. מוסר שטרותיו לבי"ד מה"ת אין השביעית משמטתו כמבואר בירושלמי שביעית פ"י ה"א דילפינן לה מקרא "את אחיך…