צדיק יסוד עולם

קטגוריה: וישב

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" (ל"ט י"ב). אמר (יוסף) אבא נתנסה, זקיני נתנסה, ואני איני מתנסה, אמר לו הקב"ה חייך שאני מנסה אותך יותר מהם" (ב"ר פ"ז).  יש לעיין במה היה נסיונו של יוסף גדול מנסיונם…