הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ד)

קטגוריה: פקודי

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (ל"ח כ"א). "המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהם של ישראל" (רש"י שם).     א אם הקריבו קרבנות לאחר החורבן   הנה כתב הגר"י עמדין בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סימן פ"ט דרבותינו התנאים הקריבו קרבנות לאחר חורבן הבית והביא שתי ראיות להנחה זו. א: בסנהדרין…