שבע מצוות ב"נ גדריהן ועונשן (תשס"ט)

קטגוריה: נח

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל…