שמיטת כספים (תשס"ח) יידיש

קטגוריה: שופטים

נחלקו הראשונים ביסוד דין שמיטת כספים אם הוי אפקעתא דמלכא דהתורה השמיטה את החובות  בסוף שנת השמיטה ואין הדבר תלוי כלל בהשמטת המלוה ומחילתו או דמצות התורה היא על המלוה  להשמיט ולמחול וכפשטיה דקרא ד"שמוט כל בעל משה ידו" וכ"ז שלא השמיט  המלוה חובו יש חיוב  ממוני ושיעבוד על הלוה לשלם.   דעת רוב הראשונים…